09 – Προσθήκη νέου Άρθρου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

9. Προσθήκη νέου Άρθρου μετά το Άρθρο 16Α του βασικού νόμου:

Μεταβατικές Διατάξεις. 17.-(1) Οι χορηγηθείσες με τον παρόντα νόμο άδειες, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις για συστήματα υγραεριοκίνησης εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης ή ανανέωσής τους.

(2) Κατά την ανανέωσή τους θα τροποποιηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να γίνεται αναφορά σε συστήματα αερίων καυσίμων και όπου απαιτείται θα αναγράφονται τα συγκεκριμένα συστήματα αερίων καυσίμων ή/και οχήματα που καλύπτουν.

(3) Οι αδειούχοι τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης δύναται να αδειοδοτηθούν στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων για άλλα αέρια καύσιμα πέραν του υγραερίου, προσκομίζοντας μόνο πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από κατασκευαστή συστημάτων αερίων καυσίμων ή/και από κατασκευαστή οχημάτων με αέρια καύσιμα.

Νοείται ότι, η συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη θα παύσει να ισχύει τρία έτη μετά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρόν τροποποιητικός νόμος.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο