04 – Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 3:

«3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος καθώς και εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων αερίων καυσίμων αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται µόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος της σχετικής ειδικότητας.

Νοείται ότι:
(α) τεχνίτης συστημάτων αερίων καυσίμων δύναται να εγκαθιστά, συντηρεί και επιδιορθώνει συστήματα αερίων καυσίμων για τα οποία κατέχει πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από κατασκευαστή συστημάτων αερίων καυσίμων και τα οποία αναγράφονται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων.

(β) τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, τεχνίτη οργάνων, τεχνίτη κλιματισμού και μηχανικού μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, δύνανται να εκτελούν εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα στη σχετική ειδικότητα για τη οποία είναι αδειοδοτημένοι, μόνο εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό ή/και από κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων και το οποίο αναγράφεται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος.

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14, να καθορίσει το είδος του πιστοποιητικού και ποιος δύναται να παρέχει την εκπαίδευση για συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρικού και υβριδικού οχήματος.

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αδειοδοτημένοι τεχνίτες οχημάτων των υπόλοιπων ειδικοτήτων, δύνανται να εκτελούν εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα στη σχετική ειδικότητα για τη οποία είναι αδειοδοτημένοι, χωρίς να κατέχουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό ή/και από κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων.

(γ) μόνο τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων δύναται να εκτελούν εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης οχημάτων που κινούνται με αέρια καύσιμα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από κατασκευαστή συστημάτων αερίων καυσίμων ή/και κατασκευαστή οχημάτων με αέρια καύσιμα και το οποίο αναγράφεται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων.

(δ) οι αδειοδοτημένοι τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, τεχνίτη οργάνων και τεχνίτη κλιματισμού που θα αποκτήσουν άδεια τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος, δύνανται να εκτελούν εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης υδρογονοκίνητων ηλεκτρικών οχημάτων στη σχετική ειδικότητα για την οποία ήταν ήδη αδειοδοτημένοι.

Νοείται ότι, οι αδειοδοτημένοι τεχνίτες οχημάτων όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων, δύνανται να εκτελούν εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης σε υδρογονοκίνητα ηλεκτρικά οχήματα στη σχετική ειδικότητα για τη οποία είναι αδειοδοτημένοι, χωρίς να κατέχουν άδεια τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος.

Νοείται περαιτέρω ότι, η ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού μηχανοκινήτων οχημάτων γίνεται μόνο από τεχνίτη οχημάτων που κατέχει βεβαίωση κατάρτισης.»

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Νοείται ότι:
    (α) τεχνίτης συστημάτων αερίων καυσίμων δύναται να εγκαθιστά, μετατρέπει, συντηρεί και επιδιορθώνει συστήματα αερίων καυσίμων για τα οποία κατέχει πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από κατασκευαστή συστημάτων αερίων καυσίμων και τα οποία αναγράφονται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων.
    (β) τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, τεχνίτη οργάνων, τεχνίτη κλιματισμού και μηχανικού μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, δύνανται να εκτελούν εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα στη σχετική ειδικότητα για τη οποία είναι αδειοδοτημένοι, μόνο εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό ή/και από κατασκευαστή συστημάτων ή/και ηλεκτρικών οχημάτων και το οποίο αναγράφεται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος.
    (γ) μόνο τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων δύναται να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, μετατροπής, συντήρησης και επιδιόρθωσης οχημάτων που κινούνται με αέρια καύσιμα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από κατασκευαστή συστημάτων αερίων καυσίμων ή/και κατασκευαστή οχημάτων με αέρια καύσιμα και το οποίο αναγράφεται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων.
    (δ) οι αδειοδοτημένοι τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, τεχνίτη οργάνων και τεχνίτη κλιματισμού που θα αποκτήσουν άδεια τεχνίτη υδρογονοκίνητου ηλεκτρικού οχήματος, δύνανται να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, μετατροπής, συντήρησης και επιδιόρθωσης υδρογονοκίνητων ηλεκτρικών οχημάτων στη σχετική ειδικότητα για την οποία ήταν ήδη αδειοδοτημένοι.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο