07 – Τροποποίηση του Άρθρου 14 του βασικού νόμου

Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

7. Το Άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (στ) της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ):

«(ζ) την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προνοιών του παρόντος νόμου που αφορούν καύσιμα για τις οδικές μεταφορές για τα οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί η χρήση τους ως καύσιμα κίνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία, ήτοι το φυσικό αέριο, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το βιομεθάνιο και το υδρογόνο.»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο