ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Η Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του στις 19.12.2017, στο γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία το 2011. Βασικό εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που τέθηκαν με την Στρατηγική αποτελούν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία.

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2013, το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2017 και το τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης της παρούσας Κυβέρνησης και του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφασίστηκε η ετοιμασία Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία για την πενταετία 2024-2028. Η έναρξη διαβούλευσης για την ετοιμασία τους σηματοδοτήθηκε κατά τη συνεδρία του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με Αναπηρίες στις 11.12.2023, υπό την προεδρία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Μαριλένας Ευαγγέλου. Αφού λήφθηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις όλων των αρμόδιων για θέματα αναπηρίας Υπουργείων και Υφυπουργείων, καθώς και των μελών του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με Αναπηρίες, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, ετοιμάστηκε το πρώτο προσχέδιο της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028.

Η Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία συνεχίζει να υιοθετεί το όραμα, τις αρχές και αξίες που καθορίστηκαν με την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017, ως ακολούθως:

Όραμα της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία είναι η εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ως ισότιμων μελών της κοινωνίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσω μεταρρυθμιστικών και πρόσθετων δράσεων, στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Οι αρχές και αξίες πάνω στις οποίες θα στηρίζεται κάθε δράση για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, υιοθετούνται πλήρως όπως καθορίζονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και είναι:

√ Σεβασμός για έμφυτη αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και ανεξαρτησία των ατόμων·

√  Μη-διάκριση·

√  Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία·

√ Σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και ανθρωπότητας·

√  Ισότητα ευκαιριών·

√  Προσβασιμότητα·

√  Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

√  Σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις και στόχοι στην Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2024-2028, που θα κατευθύνουν κάθε πολιτική, μέτρο και δράση προς εκπλήρωση του οράματος που έχει τεθεί, θα αφορούν τους κυριότερους τομείς ζωής του ατόμου με αναπηρία από τη γέννηση μέχρι την τρίτη ηλικία, εδράζονται στους ακόλουθους επτά θεματικούς πυλώνες και καθορίζονται συνοπτικά και αναλυτικά, σε κάθε πυλώνα:

 1. Έγκαιρη παιδική και οικογενειακή παρέμβαση
 2. Ενιαία και συμπεριληπτική εκπαίδευση
 3. Πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές και στην πληροφόρηση
 4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικής παρέμβασης
 5. Ένταξη στην απασχόληση
 6. Επαρκές βιοτικό επίπεδο και ανεξάρτητη διαβίωση
 7. Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028, που ακολουθεί, παρουσιάζει ανά θεματικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και την γενική επιδίωξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση και τις δράσεις και αποτελέσματα που ήδη υλοποιούνται, τον γενικό στρατηγικό στόχο προς επίτευξη μαζί με μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και πίνακα με τις συγκεκριμένες νέες δράσεις προς υλοποίηση στην επόμενη πενταετία, από συγκεκριμένους φορείς υλοποίησης, με καθορισμένο προϋπολογισμό και χρονοδιαγράμματα. Oι δράσεις θα υλοποιηθούν από οκτώ Υπουργεία και τέσσερα Υφυπουργεία.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε σχετικά σχόλια στην πλατφόρμα μέχρι τις 12 Απριλίου 2024.

Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας
Κείμενο Στρατηγικής
Σχέδιο Δράσης
 • Υπό επεξεργασία
 • Αναρτήθηκε
  21 Μαρ 2024 @ 15:00
 • Ανοικτή σε σχόλια ως
  12 Απρ 2024 @ 23:00
 • 21 σχόλια

3 Σχόλια

 1. Έχω δει το κείμενο και ειδικότερα όλα όσα αναφέρονται για θέματα επιμόρφωσης. Δεν υπάρχει οποιδήποτε σχόλιο. Αντικατοπτρίζουν όσα είχαν προωθηθεί για την ετοιμασία του Σχεδίου.

 2. Αναφορικά με το δεύτερο πυλώνα, επικροτουμε όλη την προσπάθεια που γίνεται επιτέλους για την ενιαία και συμπεριληπτική εκπαίδευση αλλά σε σχέση με την παροχή διευκολύνσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορά τις εξετάσεις θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν προσφέρονται διαφοροποιημένα γραπτά και θα ήταν καλό να προστεθεί.

 3. Αναφορικά με τον πρώτο πυλώνα θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν παρέχεται Εργοθεραπεία μέσω του ΓΕΣΥ στα παιδιά με αναπηρίες αλλά πληρώνονται όλες οι θεραπείες από τους γονείς. Μπορεί το ΓΕΣΥ να δίνει το δικαίωμα στους Εργοθεραπευτες να εγγραφούν αλλά όπως μας ενημερώνουν είναι πολύ χαμηλό το ποσό που τους προσφέρει το ΓΕΣΥ με αποτέλεσμα να μην εντάχθηκε κάνεις μέχρι σήμερα. Επίσης και η λογοθεραπεία που υποτίθεται παρέχεται μέσω ΓΕΣΥ είναι σε υποτυπώδη μορφή. Γίνετε σε παιδιά με αναπηρία άνω των 12 ετών να τους παρέχονται μόνο 18 θεραπείες το χρόνο ενώ τα παιδιά χρειάζονται το πιο λίγο 100 το χρόνο;

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο