06. Τρίτος Πυλώνας: Πρόσβαση στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, στις Μεταφορές και στην Πληροφόρηση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

6.1 Γενική επιδίωξη σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες:

Για να καταστεί δυνατό στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, επιδιώκεται η λήψη των κατάλληλων μέτρων που διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και στις επικοινωνίες, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

6.2  Υφιστάμενη κατάσταση:

Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον (κτήρια, πλατείες, δρόμοι) καθορίζονται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κανονισμό 61ΗΑ, Παράρτημα ΙΙΙ, κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενέργειες για βελτίωση του νομικού πλαισίου, με διαβούλευση με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, είναι συνεχείς.

Για την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στα αστικά κέντρα που στόχο έχουν την ενίσχυση της προσβασιμότητας των χρηστών και την ενθάρρυνση των μετακινήσεων με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ο Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων εφαρμόζει τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε όλες τις πόλεις και υλοποιεί έργα χρηματοδοτούμενα τόσο από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής. Η βελτίωση των υποδομών περιλαμβάνει την κατασκευή/αναβάθμιση και επιδιόρθωση πεζοδρομίων με έμφαση σε πρόνοιες για άτομα με αναπηρίες, ράμπες πρόσβασης, βελτίωση της οδικής σήμανσης για πεζούς, αναβάθμιση υποδομών διαβάσεων πεζών/ποδηλατιστών και προσθήκη κατάλληλων συστημάτων ειδοποίησης για άτομα με μειωμένη όραση, προσθήκη απαραίτητης οδικής επίπλωσης, ποδηλατοστασίων και διάφορες άλλες γενικές βελτιωτικές εργασίες που θα συμβάλουν στη αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος για ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση..

 

 

Αναφορικά με τα ιδιόκτητα κρατικά κτήρια δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προβαίνει σε έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας τους (ράμπες, ασανσέρ, πλατφόρμες, αποχωρητήρια, πάγκοι εξυπηρέτησης, οδηγός όδευσης τυφλών, σήμανση). Έργα γίνονται και για βελτίωση της προσβασιμότητας δημόσιων δρόμων στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ράμπες, διαβάσεις, σήμανση, ηχητική σήμανση, οδηγός όδευσης τυφλών, μετακίνηση εμποδίων από πεζοδρόμια).

 

Αντίστοιχα έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε κτήρια, πλατείες, δρόμους, χώρους στάθμευσης, αναλαμβάνονται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην γεωγραφική περιφέρεια κάθε Δήμου ή Κοινότητας. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης των ιδιωτικών φορέων για την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας των κτηρίων και χώρων δημόσιας χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα δημόσια σχολεία, κατά την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων εφαρμόζεται η ισχύουσα σχετική νομοθεσία και κατά συνέπεια τα κτήρια αυτά είναι προσβάσιμα από όλους/ες. Επιπρόσθετα, η προσβασιμότητα βελτιώνεται σε σχολεία όπου εκτελούνται οικοδομικά έργα για την επέκταση, συντήρηση και αντισεισμική αναβάθμισή τους. Τέτοια έργα είναι η ανέγερση-εγκατάσταση ανελκυστήρων, η κατασκευή ραμπών και κατάλληλων χώρων υγιεινής και χώρων στάθμευσης. Πέραν των πιο πάνω, εκτελούνται βελτιωτικά έργα μετά από αιτήματα που αποστέλλονται από τις Σχολικές Εφορείες στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΝ.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, προβαίνει σε σταδιακή εκτέλεση έργων υποδομής σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία με αναβάθμιση της προσβασιμότητας τους (πινακίδες, ράμπες ανάβασης, χώροι υγιεινής κ.α.), ενώ στη Μουσειολογική Μελέτη για το νέο Κυπριακό Μουσείο περιλαμβάνεται η πλήρης προσβασιμότητα του νέου Μουσείου στους επισκέπτες με αναπηρίες.

 

Στον τομέα των μεταφορών, η Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παρακολουθεί τις δημόσιες συμβάσεις των αναδόχων των δημόσιων λεωφορείων στις αστικές και υπεραστικές διαδρομές παγκύπρια για τήρηση και βελτίωση των προδιαγραφών προσβασιμότητας τους.

Με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η χρήση των δημόσιων λεωφορείων είναι δωρεάν για τα άτομα σε τροχοκάθισμα και τα τυφλά άτομα και τους συνοδούς τους, καθώς και άλλους κατόχους και τους συνοδούς τους, της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Για την αύξηση των προσβάσιμων ταξί για άτομα με αναπηρίες, η Αρχή Αδειών Κύπρου προχωρεί σε έκδοση νέων αδειών για οχήματα με ειδικές προδιαγραφές, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, για τη μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα εμποδιζόμενων ατόμων.

Στον τομέα των αερομεταφορών, ο ανάδοχος φορέας λειτουργίας των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, μεριμνά για πλήρη προσβασιμότητα και κάθε δυνατή διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες, τόσο στις υποδομές και εξοπλισμό των αεροδρομίων όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες για εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες για τα ταξίδια τους.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επιχορηγεί τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για έργα προσβασιμότητας και διευκολύνσεις στις παραλίες. Με τη συνδρομή και επιχορήγηση του Υφυπουργείου οι προσβάσιμες προς άτομα με αναπηρίες παραλίες ανέρχονται σε 55 εκ των οποίων οι 38 με πλήρη πρόσβαση μέσω διαδρόμων ή και ειδικών τροχοκαθισμάτων ή και άλλων μηχανισμών μέχρι και τη θάλασσα. Ο αναθεωρημένος κατάλογος με τις προσβάσιμες παραλίες έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.VisitCyprus.com Το Υφυπουργείο, λειτουργεί επίσης σχέδια για την παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και κέντρων αναψυχής για βελτίωση της προσβασιμότητας τους. Επίσης διαθέτει ηλεκτρονικούς και έντυπους Οδηγούς Προσβασιμότητας “Accessible Cyprus”,  για τους Κύπριους και ξένους τουρίστες.

Αναφορικά με την προσβασιμότητα στην πληροφόρηση και ιδιαίτερα την προσβασιμότητα σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς των πληροφοριών και επικοινωνιών, η Κυπριακή Δημοκρατία συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προσβασιμότητα Αγαθών και Υπηρεσιών (European Accessibility Act). Το νομοσχέδιο  για την ενσωμάτωση στο εθνικό κυπριακό δίκαιο της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882, που ετοιμάστηκε το 2021 από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, έτυχε μακρών διαβουλεύσεων με τις πολλές κρατικές υπηρεσίες που αφορά και το 2023 ολοκληρώθηκε από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση του νέου νόμου τον Νοέμβριο 2023. Ο νέος «περί Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2024», αναμένεται να ψηφιστεί τον Απρίλιο 2024.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου μεριμνά για διασφάλιση, εκ μέρους των Τηλεοπτικών Οργανισμών και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, της νομοθεσίας που διέπει τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και συγκεκριμένα του άρθρου 30Β του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και των προνοιών του άρθρου 18Γ του   περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (ΚΕΦ.300Α) (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Στόχος είναι η συνεχής και προοδευτικά ολοένα και περισσότερη προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες σε προγράμματα των ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ιδιαίτερα μέσω του υποτιτλισμού προγραμμάτων, της χρήσης νοηματικής γλώσσας, της ακουστικής περιγραφής και του προφορικού υποτιτλισμού.

 

 

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στις εκλογικές διαδικασίες, που αφορούν την ενημέρωση (το ενημερωτικό υλικό για τις εκλογές να είναι προσβάσιμο σε άτομα με οπτική αναπηρία μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών), την ημέρα των εκλογών (πρόσβαση στο εκλογικό κέντρο, και χρήση κατάλληλων θαλάμων ψηφοφορίας), όσο και στις υπόλοιπες διαδικασίες (π.χ. παροχή διευκολύνσεων κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων ή την έκδοση εκλογικών βιβλιαρίων από άτομα με αναπηρία), η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων διευκολύνσεων για την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες διάσωσης, σε περιπτώσεις φυσικών, ανθρωπογενών και άλλων καταστροφών, η Πολιτική Άμυνα του Υπουργείου Εσωτερικών εφαρμόζει το Σχέδιο «Τρίπος», σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες και δυνάμεις ασφαλείας.

 

Το 2022 άρχισε η υλοποίηση του έργου Gov.cy το οποίο αφορά στην ολιστική αλλαγή της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό και διαχείριση όλων των κυβερνητικών Διαδικτυακών Τόπων με ενιαία, ανανεωμένη, σύγχρονη και φιλική προς τον χρήστη αισθητική, σχεδιαστική και λειτουργική προσέγγιση, συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2019 (Ν.50(Ι)/2019). Μέσω του έργου αυτού, επιτυγχάνεται η καθιέρωση μιας ενιαίας ταυτότητας και ο εκσυγχρονισμός της κυβερνητικής παρουσίας στο Διαδίκτυο, ενώ οικοδομείται μια σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και αναβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα εξυπηρέτησης και αλληλεπίδρασης των πολιτών, επιχειρήσεων και κοινωνίας ευρύτερα με το κράτος. Η πρώτη φάση του εν λόγω έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2024, ενώ η δεύτερη φάση του έργου, θα έχει διάρκεια 36 μήνες και θα συμπεριλάβει την εξέλιξη και ολοκλήρωση του Gov.cy.

Με σκοπό την πρόσβαση των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες στην ενημέρωση, σε θέματα βίας και μέτρων προστασίας και στήριξης το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως εφαρμόζει μέτρα και ενημερωτικές εκστρατείες.

Για την πρόσβαση σε πληροφόρηση σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης, την κατάσταση υγείας, την συμμετοχή στην απασχόληση και άλλες κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργεί όλες τις στατιστικές έρευνες και εκδίδει όλες τις στατιστικές εκθέσεις σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της Eurostat.

 

6.3 Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων:

Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές και στην πληροφόρηση.

Οι ειδικότεροι στρατηγικοί στόχοι είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση της προσβασιμότητας των δημόσιων κτηρίων, δρόμων, χώρων στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, χώρων δημόσιας χρήσης και ειδικών ενδιαφερόντων, των μέσων μαζικής μεταφοράς στις οδικές, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας,   από κάθε αρμόδιο φορέα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Δείκτες: αριθμός και δαπάνες έργων προσβασιμότητας)
 • Η παρακολούθηση και συνεχής εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που καθορίζει τις προδιαγραφές προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές και στην πληροφόρηση και η διασφάλιση της τήρησης τους από τις αρμόδιες αρχές (Δείκτες: αριθμός παραπόνων για έλλειψη προσβασιμότητας, αριθμός επιβολής διορθωτικών μέτρων και προστίμων)
 • Η μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού μέσω των προσβάσιμων Διαδικτυακών Τόπων, Εφαρμογών για φορητών συσκευών και της Ενιαίας Πύλης Gov.cy, καθώς και μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Δείκτες: αριθμός Διαδικτυακών Τόπων και Εφαρμογών της Δημόσιας Υπηρεσίας, αριθμός εκπαιδευομένων)
 • Αύξηση και τήρηση της προσβασιμότητας σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, στον τομέα των πληροφοριών και επικοινωνιών (Δείκτες: αριθμός παραπόνων για έλλειψη προσβασιμότητας, αριθμός επιβολής διορθωτικών μέτρων και προστίμων)

 

6.4 Νέες δράσεις 2024-2028

Α/Α Περιγραφή νέων δράσεων στον Πυλώνα «Πρόσβαση στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, στις Μεταφορές και στην Πληροφόρηση» Φορέας Υλοποίησης Κόστος

Χρονοδιά-

γραμμα

Αναμενόμενα αποτελέσματα
1 Συνέχιση της διαδικασίας για βελτίωση του νομικού πλαισίου σχετικά με την προσβασιμότητα σε κτήρια, πλατείες και δρόμους, από άτομα με αναπηρίες, μετά την έκδοση της Κ.Δ.Π. 404/2019, η οποία αφορά την τροποποίηση και βελτίωση δύο παραγράφων του εν ισχύ Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού 61ΗΑ, σχετικά με τους χώρους υγιεινής ατόμων με αναπηρία.

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Υπουργείο Εσωτερικών 2024-2028 Με τη σύσταση της νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής Προσβασιμότητας (ΣΕΠ) αναμένεται να προωθηθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, για την αντικατάσταση του υφιστάμενου κειμένου του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού 61ΗΑ,  το  οποίο τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2018, από το προτεινόμενο από το ΕΤΕΚ νέο κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 61ΗΑ, του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. Το κείμενο  αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της πρόσβασης για άτομα με αναπηρία, σε κτήρια, δρόμους και πλατείες.

Η ΣΕΠ θα συνεχίσει να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα προσβασιμότητας που αφορούν άτομα με αναπηρία.

2 Έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας υποδομών κτηρίων, δρόμων και χώρων δημόσιας χρήσης Τμήμα Δημοσίων Έργων, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί Φορείς Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων 2024-2028 Αύξηση προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον
3 Έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στα δημόσια σχολεία Τεχνικές Υπηρεσίες ΥΠΑΝ Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων 2024-2028 Διευκόλυνση προσβασιμότητας και διακίνησης μαθητών με αναπηρίες
4 Σταδιακή εκτέλεση έργων υποδομής σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (π.χ. βελτιωτικά έργα σε μονοπάτια περιήγησης, κεκλιμένες ράμπες, χώροι υγιεινής κ.λπ). Τμήμα Αρχαιοτήτων Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων 2024-2028 Η αύξηση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπου αυτό είναι εφικτό και με βάση προτάσεις διαχειριστικών σχεδίων.
5 Επεξεργασία προτάσεων μουσειολογικής μελέτης για το Νέο Κυπριακό Μουσείο ώστε οι εκθεσιακοί και εργασιακοί χώροι του νέου Μουσείου να είναι προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ. Τμήμα Αρχαιοτήτων 2024-2028 Η προετοιμασία και υλοποίηση προτάσεων ώστε το Νέο Κυπριακό Μουσείο να είναι πλήρως προσβάσιμο.
6 Εξέταση προτάσεων για υλοποίηση έργων προσβασιμότητας για το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιπάφου (Κουκλιών), στο πλαίσιο μουσειολογικής αναβάθμισης (π.χ. ράμπες ανάβασης). Τμήμα Αρχαιοτήτων Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων 2024-2028 Η επανεξέταση τρόπων αύξησης της προσβασιμότητας στο εν λόγω Μουσείο το οποίο έχει περιορισμούς καθότι πρόκειται για Μνημείο (Μεσαιωνική Αγρέπαυλη).
7 Σχέδιο Επιχορήγησης για βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας, περιβαλλοντικής συνείδησης και δημιουργίας / αναβάθμισης υποδομών ειδικών ενδιαφερόντων. Υφυπουργείο Τουρισμού

 

Υπολογίζεται για το 2024 το ποσό των €150.000 2024

Η δράση δύναται να συνεχιστεί για τα επόμενα έτη ανάλογα με τις εκάστοτε εγκρίσεις στη βάση του  Προϋπολογισμού του ΥφΤ

 

Πρόκειται για μία προσπάθεια ενθάρρυνσης δημιουργίας υποδομών ειδικών ενδιαφερόντων, προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρίες μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου στον ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιείται στις ειδικές μορφές τουρισμού, ούτως ώστε να μπορέσει η Κύπρος να ελκύσει ντόπιο και ξένο τουρισμό από άτομα με αναπηρίες. Αφορούν:

Θρησκευτικό τουρισμό:

Ø βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας εισόδου σε θρησκευτικά μνημεία στις περιπτώσεις όπου τα συγκεκριμένα μνημεία μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα με κινητικές δυσκολίες

Ø κατασκευή/βελτίωση χώρων υγιεινής για χρήση από τους επισκέπτες των Μνημείων (Ανδρών, Γυναικών, ΑμεΑ)

Ø Τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου Ιερού Ναού το οποίο θα είναι κατάλληλο και για χρήση ΑμεΑ

Αθλητικό Τουρισμό

Δημιουργία Υποδομών για χρήση των εγκαταστάσεων από ΑμεΑ (π.χ δημιουργία προσβάσεων κλπ) όσο και για την παρακολούθηση αγώνων στις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις.

8 Επιχορήγηση Τοπικών Αρχών για διευκολύνσεις ΑμεΑ επί των παραλιών. Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του «Σχεδίου επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων για την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των παραλιών»

 

Υφυπουργείο Τουρισμού

 

€50.000  (κατά προσέγγιση – μέρος γενικότερων πιστώσεων για τις παραλίες)

 

2024

Η δράση δύναται να συνεχιστεί για τα επόμενα έτη ανάλογα με τις εκάστοτε εγκρίσεις στη βάση του  Προϋπολογισμού του ΥφΤ

Βελτίωση της προσβασιμότητας και των διευκολύνσεων / υποδομών ΑμεΑ στις παραλίες όπως: ράμπες, πλαστικοί ή ξύλινοι διάδρομοι για πρόσβαση στην παραλία, αμφίβια τροχοκαθίσματα, συστήματα αυτόνομης θαλάσσιας πρόσβασης κλπ.
9 Καταγραφή διευκολύνσεων για ΑμεΑ στα καταταγμένα από το Υφυπουργείο Κέντρα Αναψυχής

 

Υφυπουργείο Τουρισμού

 

 

2024 Βελτίωση παρεχόμενης πληροφόρησης. Η εργασία θα διενεργηθεί στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων για σκοπούς αδειοδότησης των επιχειρήσεων, από το ΥφΤ
10 Αποτύπωση διευκολύνσεων για ΑμεΑ στις καταταγμένες από το Υφυπουργείο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 

Υφυπουργείο Τουρισμού

 

Στο πλαίσιο  των συνήθων εγκεκριμένων πιστώσεων (€5.000) 2024 Βελτίωση παρεχόμενης πληροφόρησης. Αναμένεται να αξιολογηθούν 50 τουλάχιστον επιχειρήσεις για το 2024. Η σχετική πληροφόρηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού.
11 «Σχέδιο χορηγιών για τη δημιουργία και εμπλουτισμό εγκαταστάσεων και υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας» Υφυπουργείο Τουρισμού

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (ΣΑΑ) με προϋπολογισμό €5.000.000 . Το Σχέδιο περιλαμβάνει και άλλες εργασίες πέραν των διευκολύνσεων για ΑμεΑ 2024-2026 Ευρύτερος σκοπός είναι η παροχή οικονομικής στήριξης σε υφιστάμενα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα ούτως ώστε να προσελκύσουν ολόχρονα τουρισμό υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, αλλά και να καταστούν στην ολότητά τους προσβάσιμα και φιλικά προς άτομα με οποιουδήποτε είδους αναπηρία, αθλητές, οικογένειες με παιδιά που χρησιμοποιούν παιδικά καροτσάκια. Ο Στόχος να αξιοποιήσουν το εν λόγω Σχέδιο 20 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

 

12 Αναθεώρηση του Σχεδίου «Τρίπος» για τη διάσωση ατόμων με αναπηρίες σε περιπτώσεις συμφορών.

 

 

Πολιτική Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών 2024-2028 Μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα Σχεδίου για καλύτερη αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες σε περιπτώσεις συμφορών.

Συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας με άλλες υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων που έχουν την ευθύνη για θέματα διάσωσης, στις περιπτώσεις φυσικών,ανθρωπογενών και άλλων καταστροφών.

13 Παρακολούθηση των σχετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν ως στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Υπουργείο Εσωτερικών 2024-2028 Ιδιαίτερα στο πλαίσιο εποπτείας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, προσπάθεια για ολοένα αυξανόμενη προσφορά υποτιτλισμού και χρήσης νοηματικής γλώσσας σε προγράμματα του ΡΙΚ.
14 Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου Διαδικτυακών Τόπων (ΔΤ) και Εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 2024 Με τη δημιουργία αυτού του ηλεκτρονικού μητρώου θα υπάρχουν εγγεγραμμένοι  οι ΔΤ και Εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Το εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο θα χρησιμοποιείται για περαιτέρω ενέργειες ώστε  οι ΔΤ και οι Εφαρμογές των φορέων του δημόσιου τομέα να καταστούν προσβάσιμοι.

Οι Κυβερνητικού Οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης του ΔΤ ή/ και εφαρμογής που διαθέτουν μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στο ΔΤ του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

15 Ανάπτυξη νέων Διαδικτυακών Τόπων και νέας Ενιαίας Πύλης, «gov.cy». Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 2027 Μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού μέσω των προσβάσιμων ΔΤ και μέσω της Ενιαίας Πύλης σύμφωνα με τον Περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα Νόμο του 2019 (Ν.50(Ι)/2019).
16 Ολοκλήρωση της μετατροπής των Διαδικτυακών Τόπων (ΔΤ) των Κυβερνητικών Οργανισμών για να είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 2027 Μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού μέσω των προσβάσιμων ΔΤ σύμφωνα με τον Περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα Νόμο του 2019 (Ν.50(Ι)/2019).

Όλοι οι ΔΤ που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά, είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η Φάση Α, που σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, απαιτείται η μετατροπή μέχρι τις 23/9/19, όλων των ΔΤ που έχουν δημοσιοποιηθεί στις 23/9/18 και μετά. Ως εκ τούτου, η παρούσα δράση υλοποιήθηκε μερικώς και θα έχει πλήρη υλοποίηση με την ολοκλήρωση της Δράσης 2.

17 Εκπαίδευση λειτουργών που τροφοδοτούν τους ΔΤ των Κυβερνητικών Οργανισμών με την ετοιμασία εγχειριδίου και οργάνωση 3 ωρών σεμιναρίων για όλους τους Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 2027 Διατήρηση των ΔΤ που παραδίδονται προσβάσιμοι ούτως ώστε να έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τον Ν.50(Ι)/2019.

Με την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του έργου Gov.cy, το δεύτερο/ τρίτο τρίμηνο του 2024, αναμένεται να οργανωθούν εξειδικευμένα/ στοχευμένα εργαστήρια στους υπεύθυνους περιεχομένου ΔΤ.

18 Αύξηση ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα στην πληροφόρηση Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 2025 Το ΥΕΚΨΠ θα λάβει μέτρα για αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2019 (Ν.50(Ι)/2019), τα οφέλη τους για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ΔΤ και Εφαρμογών για φορητές συσκευές και τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Όσον αφορά σε ενέργειες για το ευρύτερο κοινό θα γίνει ενημέρωση σε συνεργασία και με άλλους φορείς και αξιοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας του ΥΕΚΨΠ.

19 Αξιολόγηση εξειδικευμένων αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες για άτομα με αναπηρία. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Θα αποφασιστεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν 2024-2025 Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας των ατόμων με αναπηρία. Μέσω αυτής της δράσης προσδοκάται η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ομάδας αυτής του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, θα κληθούν οι αρμόδιοι φορείς για να ενημερώσουν για τις ανάγκες αυτής της ομάδας πληθυσμού με απώτερο στόχο, να σχεδιαστεί σειρά εκπαιδεύσεων, σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ, που θα αφορούν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων με αναπηρίες, σε συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς εταίρους.

20 Διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, τις ανάγκες και τις προσδοκίες γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις, περιλαμβανομένων των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 2024-2026 Η εν λόγω έρευνα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11.1.2024.
21 Εκστρατείες ενημέρωσης γυναικών με ειδικές ανάγκες στήριξης και προστασίας περιλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρίες για σκοπούς πρόληψης και προστασίας από κάθε μορφής βία Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων 2024-2028 Οι εν λόγω ενημερωτικές εκστρατείες θα υλοποιηθούν με στόχο την αύξηση της κατανόησης, αναγνώρισης και πρακτικής ενημέρωσης για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και την ενημέρωση για τα δικαιώματα, τις υπηρεσίες προστασίας και στήριξης τους. Υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2023-2028
22 Ψήφιση του «περί Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμου του 2024» και εφαρμογή του Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 2024 Ενσωμάτωση στο κυπριακό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 και εφαρμογή από το 2025 προδιαγραφών προσβασιμότητας συγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας τους στα άτομα με αναπηρίες και άλλους ευάλωτους καταναλωτές.

Τέλος


2 Σχόλια

 1. Το επίδομα διακίνησης και απόκτησης αυτοκινήτου πρέπει να δίνεται σε όλες τις κατηγορίες αναπήρων που έχουν ίδιο πρόβλημα στις μετακινήσεις τους και σε παιδιά τα οποία έχουν αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων λόγω της αναπηρίας τους. Π.Χ Πολλά νοητικά ανάπηρα άτομα και άτομα με αυτισμό δεν έχουν την δυνατότητα να οδηγούν και επίσης παιδιά με τέτοιες αναπηρίες μετακινούνται με οχήματα των γονέων τους για ηρεμία τους ή για θεραπείες τους και εντούτοις δεν έχουν ανάλογη στήριξη από το κράτος με ανάλογα επιδόματα που λσμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηριών για την στήριξη τους.

 2. 1. Στρατηγική αναβάθμιση των σχολείων για να τηρούν τις προδιαγραφές καθολικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για να είναι προσβάσιμα σε όλα τα παιδιά .
  2. Στρατηγική αναβάθμιση των χώρων παιχνιδιών των δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων με παιχνίδια προσβάσιμα για όλα τα παιδιά
  3. Αναβάθμιση των δημοσιων χώρων παιχνιδιού τηρώντας τις αρχές προσβασιμότητας ( περιφράξεις και παιχνίδια για όλα τα παιδιά)
  4. Οι τουαλέττες των δημόσιων χώρων πρέπει. να απευθύνονται σε όλα τα άτομα με αναπηρία εξοπλίζοντας τες με ειδικό ηλεκτροκίνητο πάγκο για να μπορούν να εξυπηρετηθούν άτομα με τετραπληγία. Το αεροδρόμιο για απαράδειγμα δεν έχει τουαλέτα που να έχει πάγκο αλλαγής για εφήβους ή ενήλικες , έχει μόνο για βρέφη .
  5. Ο εξοπλισμός σε καρέκλες παραπληγίας δεν απευθύνεται σε άτομα που χρειάζονται επιπρόσθετα στηρίγματα για την διακίνηση τους . Πρέπει να υπάρχει κάποιος εξοπλισμος ειδικών στηριγμάτων κορμού .
  6. Ράμπες αναβασης χρειαζόμαστε και σε χώρους θεάματος πχ θέατρα για να μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να ανέβει στη σκηνή
  7. Κίνητρα για τοποθέτηση εξοπλισμού για ελληνικούς Υπερτιτλους σε θέατρα και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα σε παραστάσεις για να είναι προσβάσιμες για ατομα με απώλεια ακοής .
  8. Υποχρεωτική διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα όλων των εξαγγελιών από δημόσιους αξιωματούχους και υποτιτλισμός στις προβολές όλων των συζητήσεων ,παρουσιάσεων αυτών όπως επίσης και των κεντρικών δελτίων ειδήσεων όλων των καναλιών.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο