03. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

3.1 Στο εξής, τα εθνικά σχέδια δράσης για την αναπηρία θα καταρτίζονται με διάρκεια πενταετή, αντί τριετή περίοδο. Η λήξη του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία για την πενταετία 2024-2028 θα συμπίπτει και με τη λήξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία.

3.2 Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες στην Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ατόμων με αναπηρίες, των οικογενειών τους και των οργανώσεων που τα αντιπροσωπεύουν, όσο και τις καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία θέτει τους στόχους για περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

3.3  Η διαμόρφωση του τέταρτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028 έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: (α) τους στόχους και προγράμματα δράσεων 8 Υπουργείων και 4 Υφυπουργείων που παρέχουν υπηρεσίες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σε άτομα με αναπηρίες και συγκεκριμένα: το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, (β) τα αιτήματα, απόψεις και εισηγήσεις των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες και κυρίως της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, ΚΥΣΟΑ, (επίσημου δια νόμου κοινωνικού εταίρου του κράτους για τα θέματα αναπηρίας) που υποβλήθηκαν μετά από δημόσια διαβούλευση, (γ) τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις που εξέδωσε στις 8.5.2017 η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, μετά τον διάλογο και την εξέταση της πρώτης Έκθεσης της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης, (δ) την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2021-2030, και (ε) τις συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως του Ανεξάρτητου Μηχανισμού στην Κύπρο για την παρακολούθηση της Σύμβασης, καθώς και άλλων Ανεξάρτητων Αξιωματούχων.

3.4 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028, που ακολουθεί, παρουσιάζει ανά θεματικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και την γενική επιδίωξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση και τις δράσεις και αποτελέσματα που ήδη υλοποιούνται, τον γενικό στρατηγικό στόχο προς επίτευξη μαζί με μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και πίνακα με τις συγκεκριμένες νέες δράσεις προς υλοποίηση στην επόμενη πενταετία, από συγκεκριμένους φορείς υλοποίησης, με καθορισμένο προϋπολογισμό και χρονοδιαγράμματα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τρία Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία, για πρώτη φορά παρουσιάζονται σε ξεχωριστό πίνακα μόνο οι νέες δράσεις, ενώ οι συνεχιζόμενες δράσεις που ήδη υλοποιούνται παρουσιάζονται στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Επίσης οι δράσεις παρουσιάζονται για πρώτη φορά ανά θεματικό πυλώνα αντί ανά Υπουργείο/Υφυπουργείο.

3.5 Τονίζεται ότι για όσες νέες δράσεις περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης και συνεπάγονται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων στα οικεία κεφάλαια προϋπολογισμού των αντίστοιχων φορέων υλοποίησης, αυτή θα συμφωνείται στα πλαίσια των θεσμοθετημένων δημοσιονομικών διαδικασιών.

3.6 Η μεγάλη πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη και η υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Στο τέλος κάθε χρόνου, αφού διενεργείται αυτοαξιολόγηση από κάθε υπεύθυνο φορέα υλοποίησης δράσεων, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες θα συντονίζει την ετοιμασία απολογισμού δράσεων και θα ενημερώνει το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες που θα συνεδριάζει για τον σκοπό αυτό, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Τόσο κατά την αυτοαξιολόγηση από τους φορείς υλοποίησης όσο και στον ενιαίο απολογισμό υλοποίησης των δράσεων θα πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης της υλοποίησης των γενικών και ειδικών στρατηγικών στόχων της παρούσας Στρατηγικής. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα ενημερώνει με σημείωμα του ετησίως το Υπουργικό Συμβούλιο, για την πρόοδο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία.

 

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Στο τέλος κάθε χρόνου, αφού διενεργείται αυτοαξιολόγηση από κάθε υπεύθυνο φορέα υλοποίησης δράσεων, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες θα συντονίζει την ετοιμασία απολογισμού δράσεων και θα ενημερώνει το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες αλλά και το ευρύ κοινό με ανακοίνωση και ανάρτηση της προόδου του σχεδίου δράσης στην ιστοσελίδα του. Πρέπει να υπάρχει δημόσια η ενημέρωση προόδου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο