10. Έβδομος Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, Πολιτισμό, Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητισμό

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

10.1 Γενική επιδίωξη σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες:

Κάθε άτομο με αναπηρία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό, που ενισχύουν την ψυχική του ευεξία, κοινωνικοποίηση και ποιότητα ζωής. Έχει το δικαίωμα σε ευκαιρίες ανάπτυξης των δημιουργικών, καλλιτεχνικών, πνευματικών και φυσικών του ικανοτήτων, χαρισμάτων και ταλέντων, προς όφελος ανάπτυξης της δικής του προσωπικότητας, αλλά και για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας.

10.2 Υφιστάμενη κατάσταση:

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οργανώνουν και λειτουργούν με τη συμμετοχή των μελών τους πληθώρα ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων όπως εκδηλώσεις, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις τέχνης, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.

Επίσης, για τα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη για τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα, λειτουργούν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις παγκύπρια, Κέντρα Απασχόλησης Ενηλίκων (Κέντρα Ημέρας – έχουν αναφερθεί ήδη στον Πυλώνα: Επαρκές Βιοτικό Επίπεδο και Ανεξάρτητη Διαβίωση), μέσω των οποίων τα άτομα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν, με υποστήριξη εκπαιδευτών/συνοδών, με τη μουσική, την τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες ανάλογα με τις προτιμήσεις και ενδιαφέροντα τους. Μέρος των δαπανών λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας, όπως αναφέρθηκε ήδη στον προηγούμενο Πυλώνα, επιχορηγούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών.

Μέσω του Σχεδίου Επιχορήγησης Οργανώσεων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, επιχορηγούνται οργανώσεις για τη λειτουργία προγραμμάτων ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού για ποσό μέχρι 70% των πραγματικών εξόδων υλοποίησης του προγράμματος, με ανώτατο όριο το ποσό των €15.000 ανά οργάνωση.

Επίσης, μέσω του Σχεδίου Επιχορήγησης Οργανώσεων για την Εργοδότηση Κοινωνικών Συνοδών, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που έχει αναφερθεί και στον Πυλώνα: Επαρκές Βιοτικό Επίπεδο και Ανεξάρτητη Διαβίωση, οι 19 Κοινωνικοί Συνοδοί που εργοδοτούν 9 οργανώσεις παγκύπρια, συνοδεύουν τα μέλη των οργανώσεων, μεταξύ άλλων και σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές τους δραστηριότητες.

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες παρέχει την ευκαιρία σε λήπτες μηνιαίων επιδομάτων του ΤΚΕΑΑ καθώς και λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αναπηρικού επιδόματος, για επιχορήγηση διακοπών στην Κύπρο σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα, με ποσό €300 για τον δικαιούχο ή €500 για τον δικαιούχο και συνοδό του ή €700 για τον δικαιούχο και την σύζυγο και ανήλικα τέκνα του.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, που εκδίδει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε άτομα με μέτριες ή σοβαρές αναπηρίες, παρέχει πρόσβαση δωρεάν ή με έκπτωση, σε μουσεία, μνημεία, φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, όπως αναφέρονται στον Κατάλογο Ωφελημάτων για τους δικαιούχους κατόχους της Κάρτας, που ανευρίσκεται στο www.eudisabilitycard.gov.cy  Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας έχει κριθεί ως πετυχημένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενθάρρυνση της διακίνησης και αμοιβαίας αναγνώρισης δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, μετά την πιλοτική εφαρμογή της Κάρτας σε οκτώ κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων και η Κύπρος), βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση της εφαρμογής  της και στα 27 κράτη μέλη, με την ετοιμασία νέας Οδηγίας που θα διέπει τόσο την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας όσο και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης, που αναμένεται να υιοθετηθεί εντός του 2024.

Τα έργα και υπηρεσίες προσβασιμότητας σε παραλίες, τουριστικά καταλύματα, αξιοθέατα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αθλητικούς χώρους, στις υπηρεσίες μεταφορών, στα οπτικοακουστικά μέσα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχουν αναφερθεί στον Πυλώνα: Προσβασιμότητα στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, τις Μεταφορές και την Πληροφόρηση, συμβάλλουν και αναπτύσσουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στη ψυχαγωγία, πολιτισμό, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό.

10.3 Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων

Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στη ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό είναι η αύξηση των προγραμμάτων και δράσεων παροχής πρόσβασης στις δραστηριότητες αυτές και η επικέντρωση στις ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα κάθε ατόμου, για ανάπτυξη των δυνατοτήτων του και της προσωπικότητάς του.

Οι ειδικότεροι στρατηγικοί στόχοι είναι:

10.3.1 Αύξηση των προγραμμάτων και εκδηλώσεων που λειτουργούν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και κρατικές υπηρεσίες, για τη διοργάνωση ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και ενθάρρυνση της δημιουργίας μουσικών, θεατρικών, αθλητικών και πολιτιστικών ομίλων από τις οργανώσεις (Δείκτες: αριθμός προγραμμάτων και ομίλων που λειτουργούν ετησίως,  αριθμός ατόμων που συμμετέχουν)

10.3.2 Ενίσχυση των κινήτρων, ευκαιριών, ενθάρρυνσης και  υποστήριξης του ατόμου με αναπηρία και της οικογένειας του για συμμετοχή σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και κοινωνικοποίησης (Δείκτες: αριθμός κινήτρων και ωφελημάτων ενθάρρυνσης)

 

10.4  Νέες Δράσεις 2024-2028

Α/Α Περιγραφή νέων δράσεων στον Πυλώνα «Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, Πολιτισμό, Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητισμού» Φορέας Υλοποίησης Κόστος

Χρονοδιά-

γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
1 Επέκταση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της υιοθέτησης της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης και μεταφοράς της στο Κυπριακό δίκαιο. ΤΚΕΑΑ 2025

 

Επέκταση της εφαρμογής Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και αύξηση της χρήσης της και απόλαυσης πρόσθετων ωφελημάτων από τους δικαιούχους με αναπηρίες, στους τομείς της ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ελεύθερου χρόνου και αθλητισμού.
2 Καταγραφή υφιστάμενων ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων οργανώσεων και έκδοση/ανάρτηση ενημερωτικού εντύπου ΤΚΕΑΑ-ΥΚΕ – ΥΨΥ-ΜΚΟ 2025 Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και κέντρα που λειτουργούν παγκύπρια και στα οποία δύνανται, εάν το επιθυμούν, να έχουν πρόσβαση.
3 Επιχορήγηση οργανώσεων για ίδρυση νέων μουσικών, θεατρικών και πολιτιστικών ομίλων, μετά από διαβούλευση με ΤΚΕΑΑ και Υφυπουργείο Πολιτισμού ΜΚΟ-ΤΚΕΑΑ-Υφυπουργείο Πολιτισμού 10.000 ετησίως από διαθέσιμες πιστώσεις 2025-2028 Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης σε προγράμματα και δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού και ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου.
4 Υποστήριξη για συμμετοχή σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω των υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού. ΤΚΕΑΑ Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων για το έργο «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες» 2025-2028 Ενίσχυση της υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες για συμμετοχή σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της θεσμοθέτησης των υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού που προωθείται για εισαγωγή στην Κύπρο μέσω: (α) της νέας νομοθεσίας που ετοιμάζεται για τις κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρίες, και (β) του προς υλοποίηση έργου «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες».
5 Υλοποίηση δράσης  με τίτλο «Πολιτιστική Κληρονομιά για Όλη την Κοινωνία» σε συνεργασία με οργανισμούς και κέντρα ημέρας ΑΜΕΑ, ώστε άτομα με διάφορες αναπηρίες να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις που αφορούν στην αρχαιολογική κληρονομιά του τόπου μας (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία). Τμήμα Αρχαιοτήτων Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων 2024-2028 Η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία για αύξηση της συμμετοχικότητας των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτιστική κληρονομιά. Δράσεις μπορούν να προωθούνται κατά τις Διεθνείς Ημέρες Μνημείων και και Μουσείων αντίστοιχα.
6 Επεξεργασία προτάσεων της μουσειολογικής μελέτης για τη δημιουργία του Νέου Κυπριακού Μουσείου που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και υποδομών (π.χ. διαδραστικά σημεία) για την ένταξη και συμμετοχή ατόμων με διάφορες αναπηρίες σε δράσεις και τις μόνιμες εκθέσεις του νέου μουσείου. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη σωστή υλοποίηση των προτάσεων θα έρθει σε επαφή και θα συνεργαστεί με τους αρμόδιους οργανισμούς. Τμήμα Αρχαιοτήτων 2024-2028 Η ετοιμασία ώστε το Νέο Κυπριακό Μουσείο να είναι προσβάσιμο μέσα από διάφορες δράσεις σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.
7 Επέκταση προγράμματος για άτομα με οπτική αναπηρία στον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας, που αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τμήμα Αρχαιοτήτων, Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων 2024-2028 Η προσβασιμότητα και συμμετοχή ατόμων με οπτική αναπηρία στις πληροφορίες που αφορούν στον συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, μέσα από τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων αφής, πινακίδων Braille κ.λπ. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στην Οικία του Διονύσου στον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Πάφου και την Οικία του Ευστολίου στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο