02. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

2.1 Η Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία συνεχίζει να υιοθετεί το όραμα, τις αρχές και αξίες που καθορίστηκαν με την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017, ως ακολούθως:

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία είναι η εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ως ισότιμων μελών της κοινωνίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσω μεταρρυθμιστικών και πρόσθετων δράσεων, στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Οι αρχές και αξίες πάνω στις οποίες θα στηρίζεται κάθε δράση για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, υιοθετούνται πλήρως όπως καθορίζονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και είναι:

√ Σεβασμός για έμφυτη αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και ανεξαρτησία των ατόμων·

√  Μη-διάκριση·

√  Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία·

√ Σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και ανθρωπότητας·

√  Ισότητα ευκαιριών·

√  Προσβασιμότητα·

√  Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

√  Σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

2.2 Οι στρατηγικές επιδιώξεις και στόχοι στην Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2024-2028, που θα κατευθύνουν κάθε πολιτική, μέτρο και δράση προς εκπλήρωση του οράματος που έχει τεθεί, θα αφορούν τους κυριότερους τομείς ζωής του ατόμου με αναπηρία από τη γέννηση μέχρι την τρίτη ηλικία, εδράζονται στους ακόλουθους επτά θεματικούς πυλώνες και καθορίζονται συνοπτικά και αναλυτικά, σε κάθε πυλώνα:

  1. Έγκαιρη παιδική και οικογενειακή παρέμβαση
  2. Ενιαία και συμπεριληπτική εκπαίδευση
  3. Πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές και στην πληροφόρηση
  4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικής παρέμβασης
  5. Ένταξη στην απασχόληση
  6. Επαρκές βιοτικό επίπεδο και ανεξάρτητη διαβίωση
  7. Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό.

 

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο