19 – Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
19. -(1) Για την ετοιμασία και υποβολή του Προϋπολογισμού του Γραφείου Επίτροπου Ισότητας των Φύλων, τηρούνται οι διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.
(2) Για τη λειτουργία του Γραφείου Επίτροπου Ισότητας των Φύλων αλλά και για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του/της Επιτρόπου, προβλέπεται σχετικό κονδύλι ειδικά στον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, το οποίο διαχειρίζεται το λογιστήριο της Προεδρίας, με ξεχωριστό τίτλο (item), κάτω από το κεφάλαιο προϋπολογισμός του Γραφείου της Επιτρόπου.

Νοείται ότι στο πιο πάνω εμπίπτουν και τα κονδύλια για την εφαρμογή δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και της Εθνικής Στρατηγικής για τις Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια.

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο