02 – ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων» σημαίνει το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, το οποίο συστήνεται δυνάμει του άρθρου 17·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«δημόσιος τομέας» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία, κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία και αρχή για την οποία γίνεται πρόνοια στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνει, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία και τον Στρατό της Δημοκρατίας∙

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«Διυπουργική Επιτροπή» σημαίνει το όργανο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9∙

«Εθνική Επιτροπή» σημαίνει το συμβουλευτικό όργανο που αποτελεί μέρος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας που προβλέπεται στο άρθρο 10∙

«Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων» σημαίνει την Εθνική Στρατηγική της Δημοκρατίας που συντάσσεται από τον/την Επίτροπο για την προώθηση της ισότητας των φύλων στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 5∙

«Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»» σημαίνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών με αριθμό 1325 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», σύμφωνα με το άρθρο 5∙

«Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» σημαίνει το συμβουλευτικό σώμα που προβλέπεται στο άρθρο 10∙

«Επίτροπος» σημαίνει τον/την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου∙

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή οργανισμό δημόσιου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που θεσμοθετείται με Νόμο προς το δημόσιο συμφέρον, τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο  δημοσίου δικαίου και κρατική ή ημικρατική εταιρεία, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμο∙

«ιδιωτικός τομέας» σημαίνει φυσικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμό ιδιωτικού δικαίου∙

«λειτουργός ισότητας» σημαίνει δημόσιο υπάλληλο ο/η οποίος/α ορίζεται από τον/την κάθε Υπουργό και Υφυπουργό σε κάθε Υπουργείο και Υφυπουργείο και προωθεί την ισότητα των φύλων∙

«μη κυβερνητικοί οργανισμοί» σημαίνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δεόντως εγγεγραμμένες δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, του περί Εταιρειών Νόμου ή/και του περί Συντεχνιών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, οι οποίες δυνάμει του καταστατικού τους έχουν σκοπό να δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών ή/και των κοριτσιών, της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ή/και της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά γυναικών  και κοριτσιών, ή/και οι οποίες παρέχουν οποιεσδήποτε υποστηρικτικές υπηρεσίες∙

«Πρόεδρος» σημαίνει τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας˙

«Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής» σημαίνει το άτομο που προεδρεύει της Εθνικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο (10)(3)(β).

«Πρόεδρος Μηχανισμού» σημαίνει το άτομο που προεδρεύει του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σύμφωνα με το άρθρο 5(ε).

«Πρόεδρος Συμβουλίου» σημαίνει το άτομο που προεδρεύει του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σύμφωνα με το άρθρο 10(3)(α).

«Συμβούλιο» σημαίνει το όργανο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 11˙

«Τμήμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και στους σχετικούς κανονισμούς.

«Επιτροπές» σημαίνει τις επιτροπές του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας οι οποίες συστήνονται δυνάμει του άρθρου 10(4)(α).

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο