11 – Το Συμβούλιο.

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
11.-(1) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) τη μελέτη θεμάτων πολιτικής και προγραμμάτων και τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα.

(β) την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς την κυβέρνηση μέσω της/του Επιτρόπου για:

(ι) διαμόρφωση της γενικής πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της γυναίκας∙

(ιι) προώθηση νομοθετικών μέτρων που κατοχυρώνουν την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της γυναίκας∙

(γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, μέτρων, προγραμμάτων, και νομοθεσιών στον τομέα ισότητας των φύλων και την υποβολή εισηγήσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών που εντοπίζει∙

(δ) την κατάρτιση και προώθηση προγραμμάτων διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου στα θέματα ισότητας των φύλων και αλλαγής νοοτροπίας αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων∙

(ε) την ανάληψη μέτρων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και την πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων∙

(στ) την εκπόνηση και προώθηση μελετών, ερευνών σε τομείς της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών.

(ζ) τη συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά συνέδρια τα οποία αφορούν την ισότητα των φύλων.

(2) Πέραν των μελών του που αναγράφονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, στο Συμβούλιο δύνανται να συμμετέχουν οι λειτουργοί ισότητας ή/και άλλοι εκπρόσωποι από κάθε αρμόδιο Υπουργείο ή Υφυπουργείο, Τμήμα, Γραφείο, Αρχή ή Υπηρεσία ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα.
(3) Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου ή από το ένα τρίτο των μελών του.
(4) Απαρτία του Συμβουλίου υπάρχει σε περίπτωση που παρευρίσκεται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
(5) Σε περίπτωση κωλύματος του/της Προέδρου, τον/την αναπληροί το γηραιότερο μέλος.
(6) Για τη διεξαγωγή των συνεδριών του, το Συμβούλιο εφαρμόζει τις διατάξεις του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.
(7)(α) Το Συμβούλιο, για την διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του δύναται να συστήνει επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του.

Νοείται ότι το Συμβούλιο όπου το κρίνει χρήσιμο και αναγκαίο καλεί εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για μελέτη και διερεύνηση σχετικών θεμάτων.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο