10 – ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
10.-(1) Θεσμοθετείται συμβουλευτικό σώμα με την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» που αποτελεί τη μετεξέλιξη του Κεντρικού Φορέα για τη Γυναίκα που συστάθηκε το 1989 και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας που συστάθηκε το 1994.
(2) Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την κυβέρνηση μέσω του/της Επίτροπου Ισότητας των Φύλων για τα θέματα ισότητας των φύλων και δεν υπεισέρχεται στις εκτελεστικές εξουσίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπουργών και Υφυπουργών:

Νοείται ότι, oι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

(3) Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αποτελείται από τα κάτωθι όργανα:

(α) από το Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος είναι ο/η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και το οποίο απαρτίζεται από τις γυναικείες, συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας των φύλων σε εθνικό επίπεδο και που απαριθμούνται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, ως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου∙

(β) από την Εθνική Επιτροπή της οποίας Πρόεδρος είναι ο/η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων που απαρτίζεται από άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την προώθηση ισότητας των φύλων στους τομείς που δραστηριοποιούνται η κάθε μία και που απαριθμούνται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος∙

(4) (α) Ο/η Πρόεδρος του Μηχανισμού συστήνει  Επιτροπές του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας οι οποίες αποτελούνται από μέλη του Συμβουλίου και επιλαμβάνονται θεμάτων που κατά περίπτωση τους ορίζονται.

(β) Ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(5) Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και των οργάνων του παρέχεται από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.
(6) Η προσθήκη ή η αφαίρεση μελών στο Συμβούλιο ή την Εθνική Επιτροπή γίνεται με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και στη βάση κριτηρίων που θέτει το ίδιο, μετά από Πρόταση που καταθέτει ο/η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/ της Προέδρου του Μηχανισμού.

(7) Τα ζητήματα που αφορούν τις συνεδρίες των οργάνων του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(8) Η ρύθμιση:

(α) των ετήσιων χορηγιών των οργανώσεων – μελών και οργανώσεων – μη μελών του Συμβουλίου και

(β) της επιχορήγησης προγραμμάτων/ δράσεων των οργανώσεων που συνάδουν Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων,

γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο