12 – Εθνική Επιτροπή.

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
12.-(1) Η Εθνική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) να ενημερώνεται από τον/την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τις πολιτικές της κυβέρνησης για θέματα ισότητας των φύλων∙

(β) να συνεργάζεται και να συμμετέχει στα προγράμματα διαφώτισης για την ισότητα των φύλων∙

(γ) να υποβάλλει εισηγήσεις στην κυβέρνηση μέσω της Επιτρόπου για μέτρα και αλλαγές∙

(δ) να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές μελέτης και έρευνας μέσω των μελών  της.

(2) Η Εθνική Επιτροπή συνέρχεται μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον/την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής ή από το Συμβούλιο ή τα δύο τρίτα του συνόλου των μελών του.

(3) Οι προτάσεις και απόψεις της Εθνικής Επιτροπής διαβιβάζονται στο Συμβούλιο για ενημέρωση.

(4) Για τη διεξαγωγή των συνεδριών της η Εθνική Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο