13 – ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
13. -(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως Επίτροπο, πολίτη και μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας, ο/η οποίος/α είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους, με αποδεδειγμένη γνώση  και εμπειρία στα θέματα ισότητας των φύλων:

      Νοείται ότι πρόσωπο, το οποίο υπηρετεί ως Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι έχει διοριστεί με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Η θητεία ενός ατόμου στη θέση του/ της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα δέκα (10) χρόνια.
(3) Σε περίπτωση που η θέση του/της Επιτρόπου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του/της, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στον διορισμό νέου/ας Επιτρόπου για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του/της Επιτρόπου, τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (1).
(4) Ο/Η Επίτροπος αφιερώνει το σύνολο του χρόνου του στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν δύναται-

(α) να κατέχει άλλο αξίωμα ή θέση στη Δημοκρατία, ή∙

(β) να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη θέση ή εργασία με αμοιβή, ή∙

(γ) να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα.

(5) Η ιδιότητα του/της Επιτρόπου είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του κατόχου θέσης στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
(6) Στον/στην Επίτροπο καταβάλλονται απολαβές και ωφελήματα, το ύψος των οποίων καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

            Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο υπηρετεί ως Επίτροπος κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής και ωσότου καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο τις απολαβές και ωφελήματα του/ της Επιτρόπου βάση του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να λαμβάνει απολαβές και ωφελήματα ως αυτά προνοούνται στο έγγραφο διορισμού του.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο