05 – Αρμοδιότητες Επιτρόπου.

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
5.- Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού και άνευ επηρεασμού των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι αρμοδιότητες του/της Επιτρόπου περιλαμβάνουν –

(α) την ετοιμασία και διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία, καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για τις Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια, βάσει ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών στρατηγικών, την προώθηση, συντονισμό, αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την προώθηση υλοποίησης οιωνδήποτε υποχρεώσεων προκύπτουν από τις εν λόγω στρατηγικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων:

            Νοείται ότι η Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων και η Εθνική Στρατηγική για τις Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια κατατίθενται προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον/την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(γ) την προώθηση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για τη νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων, εναρμονισμένων με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές∙

(δ) την παροχή καθοδήγησης με στόχο την πληρέστερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε  νομοθετήματα που ετοιμάζονται από τα Υπουργεία ή Υφυπουργεία, πριν την κατάθεση τους στο Υπουργικό Συμβούλιο∙

(ε) την προεδρία και τον συντονισμό των εργασιών του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, των οργάνων του και των Επιτροπών του∙

(στ) τη διασφάλιση της οριζόντιας συνεργασίας με όλα τα Υπουργεία/Υφυπουργεία τα Τμήματα και Υπηρεσίες τους, για προώθηση της ισότητας των φύλων∙

(ζ) την προώθηση κατάλληλης πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης της κοινωνίας, για θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων∙

(η) τον σχεδιασμό και την προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση λειτουργών του δημόσιου τομέα ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και του ιδιωτικού τομέα ή/και εθελοντών σχετικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων∙

(θ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον/την Πρόεδρο ή/και προς τους/τις Υπουργούς ή Υφυπουργούς και προς οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξιωματούχο, όργανο, αρχή, υπηρεσία ή πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα  αφορά την ισότητα των φύλων, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για προώθηση και εφαρμογή μέτρων πολιτικής για την προώθηση ή/και καθιέρωση της ισότητας των φύλων.

(ι) τη δυνατότητα διαβουλεύσεων με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους στη διαμόρφωση των εθνικών στρατηγικών σχεδιασμών για την προώθηση της ισότητας των φύλων∙

(ια) την αξιολόγηση της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των δράσεων ή νομοθεσιών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και την υποβολή εισηγήσεων προς την κυβέρνηση για τη βελτίωση, αναθεώρηση ή/και κατάργηση τους∙

(ιβ) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνή, ευρωπαϊκά, ή περιφερειακά συνέδρια για την ισότητα των φύλων∙

(ιγ) την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα ισότητας των φύλων, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο ή Υφυπουργείο ·

(ιδ) τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων∙

(ιε) τη συμμετοχή και άντληση ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων για υλοποίηση προγραμμάτων, με στόχο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την ισότητα των φύλων∙

(ιστ) τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με Αρχές και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή φορείς του ιδιωτικού τομέα.

(ιζ) τη διαχείριση των Σχεδίων Χορηγιών όπως εγκρίνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από Πρόταση που καταθέτει η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατόπιν σχετικής εισήγησης του/ της Επιτρόπου.

(ιη) Διορίζει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, Συμβουλευτική/ες Επιτροπή/ες της οποίας/ων προεδρεύει και συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο