08 – Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.

«Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»
8-(1) Κάθε Υπουργός και Υφυπουργός ορίζει λειτουργό ισότητας των φύλων με αρμοδιότητα την προώθηση της ισότητας των φύλων στα προγράμματα ανάπτυξης και πολιτικής του Υπουργείου/ Υφυπουργείου του, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και όπου είναι δυνατό ή κρίνει αναγκαίο, δημιουργεί και μονάδα ισότητας.
(2) Οι λειτουργοί ισότητας κάθε Υπουργείου και Υφυπουργείου:

(α) σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων ετοιμάζουν πλάνο δράσης προς υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και της Εθνικής Στρατηγικής για τις Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια στην περίπτωση που υπάρχουν δράσεις που τους αφορούν, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον/στην οικείο/α Γενικό Διευθυντή/Γενική Διευθύντρια∙

(β) αναλύουν και παρακολουθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής προγραμμάτων και πολιτικών των Υπουργείων και Υφυπουργείων τους για ισότιμο αντίκτυπο τους στις γυναίκες και τους άντρες.

(γ) δύνανται να ζητούν καθοδήγηση από την/τον Επίτροπο Ισότητας των Φύλων μέσω του/της Γενικού Διευθυντή/Διευθύντριας του Υπουργείου ή Υφυπουργείου τους για μέτρα και δράσεις που ενδέχεται να ληφθούν στο Υπουργείο ή Υφυπουργείο τους ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα των φύλων στις πολιτικές του Υπουργείου και Υφυπουργείου τους∙

(δ) έχουν τακτική και άμεση συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων είτε κατ’ ιδίαν είτε στο πλαίσιο συσκέψεων για συζήτηση θεμάτων που άπτονται της ισότητας των φύλων∙

(ε) αποτελούν το σημείο επαφής του Υπουργείου ή Υφυπουργείου στο οποίο υπάγονται με τον/την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος.
02 - ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ερμηνεία.
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
04 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Αποστολή Επιτρόπου.
05 - Αρμοδιότητες Επιτρόπου.
06 - Ετήσια Έκθεση
07 - Υποχρεώσεις Επιτρόπου.
08 - Λειτουργός ισότητας Υπουργείων και Υφυπουργείων.
09 - Διυπουργική Επιτροπή.
10 - ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Εθνικός Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
11 - Το Συμβούλιο.
12 - Εθνική Επιτροπή.
13 - ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Διορισμός Επιτρόπου.
14 - Παραίτηση Επιτρόπου.
15 - Παύση Επιτρόπου.
16 - Κένωση θέσης Επιτρόπου.
17 - Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Προσωπικό Γραφείου.
18 - Υποχρέωση Εχεμύθειας.
19 - Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου.
20 - Προϋπολογισμός Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
21- ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο Επιτρόπου.
22 - Κανονισμοί
23- Έκδοση διαταγμάτων
24- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΚΑΚΑΣ 1, (άρθρο 8(4)(α))
25- ΠΙΝΑΚΑΣ 2, (άρθρο 8(4)(β))

Ένα Σχόλιο

  1. Ίσως να ήταν χρήσιμο να οριστεί ένα χρονικό διάστημα που θα ορίζεται ένα άτομο ως λειτουργός ισότητας και θα εκπροσωπεί το Υπουργείο ή Υφυπουργείο για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά δεν θα αλλάζουν συνέχεια. Θα μπορούσε να οριστεί μια συγκεκριμένη θητεία του Λειτουργού Ισότητας που μπορεί να έχει διάρκεια 2 με 3 χρόνια. Αυτή η θητεία μπορεί να επαναληφθεί ή να χρειάζεται το άτομο αυτό να αντικατασταθεί με άλλο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία σε αυτά τα άτομα να αποκτήσουν τη γνώση και την εμπειρία σε θέματα ισότητας και να συνεισφέρουν στο μέγιστο. Επιπρόσθετα, μπορεί να ήταν χρήσιμο να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί, για όλα τα Υπουργεί/Υφυπουργεία για τους Λειτουργούς Ισότητας που θα μπορούσαν να οριστούν από την Επίτροπο σε συνεργασία μαζί τους. Θα μπορούσε να ήταν μια από τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου;

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο