12 – Τροποποίηση του άρθρου 73 Δ του βασικού νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 73Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) και της επιφύλαξης αυτού, με το ακόλουθα νέο εδάφιο (1):

(1) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημερώνει την οικεία ομοσπονδία, με γραπτή αιτιολογημένη έκθεση, ότι σε αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα που διοργανώνεται από την ίδια, οπαδοί των διαγωνιζόμενων ομάδων, επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά, ή υπάρχουν πληροφορίες, ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να επιδείξουν συμπεριφορά που προκαλεί ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας, εντός ή και εκτός αθλητικών χώρων, ή να διασαλεύσουν τη δημόσια τάξη ή την ασφαλή διεξαγωγή των μεταξύ τους αθλητικών αγώνων, η ομοσπονδία, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, αποφασίζει, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου, την εφαρμογή ενός από τα ακόλουθα μέτρα, το οποίο, υπό τις περιστάσεις, κρίνεται το πλέον κατάλληλο:

(α) Απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, στους αγώνες που διεξάγονται, μεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούμενης ομάδας,

(β) τη διεξαγωγή των αγώνων, μεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούμενης ομάδας, χωρίς οπαδούς, και

(γ) τη μη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούμενης ομάδας:

Νοείται ότι τα μέτρα αυτά επιβάλλονται με βάση την εκτίμηση κινδύνου για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων που διεξάγονται μεταξύ των πιο πάνω ομάδων, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, να» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με την φράση « έπειτα από γραπτή αιτιολογημένη σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας,».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο