06 – Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την λέξη « εκδήλωσης,» (πρώτη γραμμή) της φράσης « και /ή ενόψει της επικείμενης διεξαγωγής αυτών,» και με την αντικατάσταση της φράσης «υπεύθυνος ασφάλειας» (πρώτη γραμμή) με την φράση «Αρχηγός Αστυνομίας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφάλειας»,

(β) με τη διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας με τελεία,

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (δ), των ακόλουθων νέων παραγράφων (ε) και (στ):

« (ε) διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου που διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28Α, ότι έχουν καταναλώσει τόση ποσότητας αλκοόλης σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή τους υπερβαίνει τα 39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (micrograms) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής, ή που αρνούνται ή αποφεύγουν, χωρίς εύλογη αιτία, να δώσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δείγμα εκπνοής που τους έχει ζητηθεί για αρχική εξέταση αλκοόλης , και

(στ) ανιχνεύονται στο σάλιο τους, κατόπιν σχετικού ελέγχου που διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28Β, ναρκωτικά ή που αρνούνται ή αποφεύγουν, χωρίς εύλογη αιτία, να δώσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δείγμα σάλιου που τους έχει ζητηθεί για αρχική εξέταση ναρκωτικών.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο