07 – Προσθήκη νέου άρθρου 28Α στο βασικό νόμο.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 28 του ακόλουθου νέου άρθρου 28Α:

«Έλεγχος
αλκοόλης»

174 του 1986
33(I) του 2000
108(I) του2001
50(I) του 2003
60(I) του 2003
173(I) του2003
24(I) του 2006
5(I) του 2007
89(I) του 2012
47(Ι) του 2015
56(Ι) του 2015
13(I) του 2016
116(I) του2018
138(I)του20181131(Ι) του2020 187(Ι)του2022.

28Α.-(1) Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ή ενόψει της επικείμενης διεξαγωγής αυτών, κάθε μέλος της αστυνομίας, το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο που εισέρχεται στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή με πρόθεση να εισέλθει στον αθλητικό χώρο ή που βρίσκεται μέσα στον αθλητικό χώρο, έχει στο σώμα του οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης, δύναται να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό, να δώσει επιτόπου δείγμα εκπνοής για αρχική εξέταση αλκοόλης.

(2) H είσοδος ή η παραμονή στον αθλητικό χώρο, προσώπου που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή του υπερβαίνει σύμφωνα με την αρχική εξέταση αλκοόλης τα 39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (micrograms) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής, ή που αρνείται ή αποφεύγει, χωρίς εύλογη αιτία, να δώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δείγμα που του έχει ζητηθεί απαγορεύεται και το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον εν λόγω χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή καθ’ υπόδειξη του μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), εύλογη αιτία για την οποία πρόσωπο δύναται να αρνηθεί να παράσχει δείγμα εκπνοής για εξέταση αλκοόλης θεωρείται η αιτία η οποία σχετίζεται με ιατρικούς λόγους και πιστοποιείται με την επίδειξη στο μέλος της αστυνομίας κατά τον χρόνο που ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής, ενυπόγραφης βεβαίωσης ιατρικού λειτουργού. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο αυτό αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει το δείγμα εκπνοής που του είχε ζητηθεί για σκοπούς εξέτασης αλκοόλης χωρίς εύλογη αιτία.

(4) To πρόσωπο που αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα τον αθλητικό χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του μέλους της αστυνομίας, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνση του από τον αθλητικό χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Το δείγμα εκπνοής που λαμβάνεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) και η καταγραφή των στοιχείων από την επεξεργασία αυτού διενεργείται μόνο για τους σκοπούς των εδαφίων (1) έως (4) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι καμία καταγραφή στοιχείων γίνεται αναφορικά με την επεξεργασία δείγματος εκπνοής προσώπου στο οποίο δεν ανιχνεύεται αλκοόλη ή ποσοστό αλκοόλης που δεν υπερβαίνει τα 39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (micrograms) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής:

Νοείται περαιτέρω ότι στοιχεία που αφορούν σε επεξεργασία δείγματος εκπνοής προσώπου του οποίου η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή του υπερβαίνει τα 39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (micrograms) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής, καταγράφονται για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης του να εγκαταλείψει άμεσα τον εν λόγω χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή καθ’ υπόδειξη του μέλους της αστυνομίας σύμφωνα με το εδάφιο (2) και καταστρέφονται με την ολοκλήρωση του αγώνα ή εκδήλωσης και της αποχώρησης όλων των θεατών ή φιλάθλων από τον αθλητικό χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (5), κάθε μέλος της αστυνομίας, δύναται να ζητήσει από κάθε πρόσωπο που διαπράττει οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 55 του παρόντος νόμου, να δώσει δείγμα εκπνοής για αρχική εξέταση αλκοόλης και σε περίπτωση που η ένδειξη της εξέτασης αυτής είναι θετική, δείγμα εκπνοής για τελική εξέταση αλκοόλης.

(7) Η αρχική εξέταση αλκοόλης πραγματοποιείται επιτόπου ενώ η τελική εξέταση αλκοόλης δύναται να πραγματοποιείται στον πλησιέστερο χώρο όπου υπάρχει ο αναγκαίος προς τούτο τεχνικός εξοπλισμός, μετά παρέλευση δέκα τουλάχιστον λεπτών της ώρας από την χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αρχική εξέταση αλκοόλης με θετική ένδειξη.

(8) Το πρόσωπο που, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί εις τον δυνάμει του εδαφίου (7) καθορισμένο χώρο, ή αρνείται ή αποφεύγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να δώσει τα δείγματα εκπνοής που του έχουν ζητηθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (6) είναι ένοχος πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(9) Σε κάθε περίπτωση που το μέλος της αστυνομίας ζητεί, δυνάμει του εδαφίου (6), από πρόσωπο, να δώσει δείγματα εκπνοής για αρχική και τελική εξέταση αλκοόλης, εφιστά την προσοχή του προσώπου αυτού ότι η άρνηση ή αποφυγή παραχώρησης των δειγμάτων που του έχουν ζητηθεί δυνατό να συνιστά ποινικό αδίκημα.

(10) Για τους σκοπούς του εδαφίου (8) ανωτέρω, εύλογη αιτία για την οποία πρόσωπο δύναται να αρνηθεί να παράσχει δείγμα εκπνοής για εξέταση αλκοόλης θεωρείται η αιτία η οποία σχετίζεται με ιατρικούς λόγους και πιστοποιείται με ενυπόγραφη βεβαίωση ιατρικού λειτουργού η οποία επιδεικνύεται στο μέλος της αστυνομίας κατά τον χρόνο που ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής ή το αργότερο εντός τριών ημερών από την χρονική στιγμή που ζητήθηκε το δείγμα στον πλησιέστερο προς την κατοικία του αστυνομικό σταθμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο αυτό αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει το δείγμα εκπνοής που του είχε ζητηθεί για σκοπούς εξέτασης αλκοόλης χωρίς εύλογη αιτία.

(11) Τα πρότυπα της συσκευών αρχικής εξέτασης αλκοόλης και τελικής εξέτασης αλκοόλης που δύναται να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, είναι ίδια με αυτά των συσκευών της προκαταρκτικής εξέτασης και τελικής εξέτασης αλκοόλης αντίστοιχα, που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους. Η χρήση κάθε συσκευής αρχικής εξέτασης αλκοόλης και τελικής εξέτασης αλκοόλης γίνεται μόνο εάν έχει εκδοθεί για αυτή πιστοποίηση ότι πληροί τα πρότυπα που καθορίστηκαν από τον Υπουργό, η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπο του.

(12) Τα δείγματα εκπνοής που λαμβάνονται σύμφωνα με τα εδάφιο (6) και η καταγραφή των στοιχείων από την επεξεργασία αυτών διενεργείται μόνο για τους σκοπούς των εδαφίων (6) έως (11) του παρόντος άρθρου και αξιοποιούνται ως μαρτυρικό υλικό σε κάθε ποινική διαδικασία που αφορά στο άρθρο 55 του παρόντος νόμου.

Τέλος


2 Σχόλια

  1. • Δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση για το όριο που καθορίστηκε για την αλκοόλη στους θεατές/ φιλάθλους. Η κατανάλωση αλκοόλης, μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα ανάλογα στον οργανισμό. Τα συμπτώματα διαφέρουν στην έντασή τους ανάλογα με την ανοχή του οργανισμού στην αλκοόλη. Ίδιο όριο αλκοόλης στην εκπνοή έχει διαφορετική επίδραση σε νεαρά άτομα από ότι σε ενήλικες. Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε όπως το όριο διαφοροποιηθεί σε νεαρά άτομα και ενήλικες όπως στον Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο. Το όριο που τέθηκε (39μg/dL) δεν έτυχε αξιολόγησης από αρμόδιο επιστημονικό σώμα, όπως π.χ. η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥΠΥ.
    • Επιπλέον, τονίζεται ότι στην περίπτωση που ένα άτομο βρεθεί θετικό, δηλ. με ένδειξη αλκοόλης πέραν του 39μg/dL και θα πρέπει να εγκαταλείψει τον χώρο, πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα για τον τρόπο απομάκρυνσής του, λόγω της απαγόρευσης οδήγησης του ιδίου υπό την επήρεια ναρκωτικών, βάσει του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.
    • Η επιλογή που δίνεται στο άτομο να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ιατρού εντός τριών ημερών από την χρονική στιγμή που του ζητήθηκε το δείγμα, ουσιαστικά του δίνει το δικαίωμα παρακολούθησης του αγώνα μετά από χρήση ναρκωτικών. Κατά την άποψή μας, αυτό αποτελεί κενό στη νομοθεσία.
    • Δεν αναφέρεται στο άρθρο 28Α πως θα αντιμετωπίζονται τα άτομα που αρνούνται να δώσουν δείγμα.

  2. Βασισμένοι στις κατευθύνσεις και οδηγίες της σύμβασης του Sant -Denis το αθρο 28Α.-(1) δεν μπορει να τροποποιηθεί οπως προτείνεται αλλα μπορεί να συμβαδίζει μα τις εισηγήσεις οπως ποιό κάτω:
    Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ή ενόψει της επικείμενης διεξαγωγής αυτών, ο υπευθυνος ασφαλειας του σταδίου, όταν έχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο που εισέρχεται στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή με πρόθεση να εισέλθει στον αθλητικό χώρο ή που βρίσκεται μέσα στον αθλητικό χώρο, έχει στο σώμα του οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης, δύναται να απαγορευσει από το πρόσωπο αυτό, να εισέλθει εντός του σταδίου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο