10 – Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Mε τη προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «χώρο» (πρώτη γραμμή) της φράσης και/ή κατά την αποχώρηση του από αυτόν»,

(β) με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε
εδάφιο (1),

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (2):

«2. (α) Για σκοπούς απόδειξης της παραβίασης των διατάξεων του εδαφίου (1) αναφορικά με την επήρεια ουσιών εξάρτησης, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης, δεδομένου ότι σε αυτά έχουν εντοπιστεί ναρκωτικά ανεξάρτητα από την ποσότητα.

(β) Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης περιλαμβάνονται σε εργαστηριακή έκθεση που υπογράφεται από χημικό που υπηρετεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η οποία αποστέλλεται στην Αστυνομία για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο