08 -Προσθήκη νέου άρθρου 28Β στο βασικό νόμο

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 28 Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 28Β:

28Β.-(1) Κατά την διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ή ενόψει της επικείμενης διεξαγωγής αυτών, κάθε μέλος της Αστυνομίας, το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι έγινε ή γίνεται χρήση ναρκωτικών από πρόσωπο που εισέρχεται στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή με πρόθεση να εισέλθει στον αθλητικό χώρο ή που βρίσκεται μέσα στον αθλητικό χώρο, δύναται να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό, να δώσει δείγμα σάλιου για αρχική εξέταση ναρκωτικών.

(2) Η είσοδος ή η παραμονή στον αθλητικό χώρο, προσώπου που στο σάλιο του ανιχνεύονται μετά από την εξέταση ναρκωτικά, ή που αρνείται ή αποφεύγει, χωρίς εύλογη αιτία, να δώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δείγμα που του έχει ζητηθεί απαγορεύεται και το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον εν λόγω χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή καθ’ υπόδειξη του μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) ανωτέρω, εύλογη αιτία για την οποία πρόσωπο δύναται να αρνηθεί να παράσχει δείγμα σάλιου για αρχική εξέταση ναρκωτικών θεωρείται η αιτία η οποία σχετίζεται με ιατρικούς λόγους και πιστοποιείται με την επίδειξη στο μέλος της αστυνομίας κατά τον χρόνο που ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής, ενυπόγραφης βεβαίωσης ιατρικού λειτουργού. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο αυτό αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει το δείγμα σάλιου που του είχε ζητηθεί για σκοπούς αρχικής εξέτασης ναρκωτικών.

(4) To πρόσωπο που αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα τον αθλητικό χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του μέλους της αστυνομίας, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Το δείγμα σάλιου που λαμβάνεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) και η καταγραφή των στοιχείων από την επεξεργασία αυτού διενεργείται μόνο για τους σκοπούς των εδαφίων (1) έως (4) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι καμία καταγραφή στοιχείων γίνεται αναφορικά με την επεξεργασία δείγματος σάλιου προσώπου στο οποίο δεν ανιχνεύονται ναρκωτικά ενώ το σχετικό δείγμα σάλιου καταστρέφεται άμεσα:

Νοείται περαιτέρω ότι στοιχεία που αφορούν σε επεξεργασία δείγματος σάλιου προσώπου στο οποίο ανιχνεύονται ναρκωτικά, καταγράφονται και το σχετικό δείγμα φυλάττεται για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης του να εγκαταλείψει άμεσα τον εν λόγω χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή καθ’ υπόδειξη του μέλους της αστυνομίας σύμφωνα με το εδάφιο (2) και καταστρέφονται με την ολοκλήρωση του αγώνα ή εκδήλωσης και της αποχώρησης όλων των θεατών ή φιλάθλων από τον αθλητικό χώρο και την αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (5), κάθε μέλος της αστυνομίας, δύναται να ζητήσει από κάθε πρόσωπο που διαπράττει οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 55 του παρόντος νόμου, να δώσει επιτόπου, δείγμα σάλιου για αρχική εξέταση ναρκωτικών και σε περίπτωση που η ένδειξη της εξέτασης αυτής είναι θετική, να δώσει επιτόπου πρόσθετο δείγμα σάλιου για εργαστηριακή εξέταση ναρκωτικών ή ενημερώνει το πρόσωπο αυτό ότι το δείγμα του σάλιου του που έχει δοθεί για την προκαταρκτική εξέταση θα αξιοποιηθεί και εργαστηριακή εξέταση.

(7) Το πρόσωπο που, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται ή αποφεύγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να δώσει τα δείγματα σάλιου που του έχουν ζητηθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (6) είναι ένοχος πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Σε κάθε περίπτωση που το μέλος της αστυνομίας ζητεί, δυνάμει του εδαφίου (6), από πρόσωπο, να δώσει δείγματα σάλιου για αρχική ή / και εργαστηριακή εξέταση ναρκωτικών, εφιστά την προσοχή του προσώπου αυτού ότι η άρνηση ή αποφυγή παραχώρησης των δειγμάτων που του έχουν ζητηθεί δυνατό να συνιστά ποινικό αδίκημα.

(9) Για τους σκοπούς του εδαφίου (7), εύλογη αιτία για την οποία πρόσωπο δύναται να αρνηθεί να παράσχει δείγμα σάλιου για αρχική ή και εργαστηριακή εξέταση ναρκωτικών θεωρείται η αιτία η οποία σχετίζεται με ιατρικούς λόγους και πιστοποιείται με ενυπόγραφη βεβαίωση ιατρικού λειτουργού η οποία επιδεικνύεται στο μέλος της αστυνομίας κατά τον χρόνο που ζητείται η παροχή δείγματος σάλιου ή το αργότερο εντός τριών ημερών από την χρονική στιγμή που ζητήθηκε το δείγμα στον πλησιέστερο προς την κατοικία του αστυνομικό σταθμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο αυτό αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει το δείγμα σάλιου που του είχε ζητηθεί για σκοπούς εξέτασης ναρκωτικών χωρίς εύλογη αιτία.

(10) Οι προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν οι συσκευές αρχικής εξέτασης ναρκωτικών είναι ίδιες με αυτές που πληρούν οι συσκευές προκαταρκτικής εξέτασης ναρκωτικών, που καθορίζει με Διάταγμα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους.

(11) Τα δείγματα εκπνοής που λαμβάνονται σύμφωνα με τα εδάφιο (6) και η καταγραφή των στοιχείων από την επεξεργασία αυτών διενεργείται μόνο για τους σκοπούς των εδαφίων (6) έως (10) του παρόντος άρθρου και αξιοποιούνται ως μαρτυρικό υλικό σε κάθε ποινική διαδικασία που αφορά στο άρθρο 55 του παρόντος νόμου

Τέλος


2 Σχόλια

  1. • Το ΓΧΚ σύμφωνα με τις δυνατότητές του και λαμβάνοντας υπόψιν τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τον μεγάλο αριθμό δειγμάτων νάρκοτεστ που παραλαμβάνονται από την τροχαία (βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας με την αστυνομία), αδυνατεί να αναλύσει δείγματα νάρκοτεστ από τους αθλητικούς χώρους. Τονίζεται η σημασία της αποφυγής συσσώρευσης δειγμάτων νάρκοτεστ, ώστε η ανάλυσή τους να γίνεται στον δέοντα χρόνο για να αποφεύγεται η δυνατότητα αλλοίωσής τους.
    • Η χρήση παράνομων ουσιών θεωρείται ποινικό αδίκημα και τα άτομα με θετική ένδειξη χρήσης ναρκωτικών θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω χειρισμού, βάση της νομοθεσίας. Η απλή απομάκρυνσή τους δεν θεωρείται ικανοποιητική.
    • Επιπλέον, τονίζεται ότι στην περίπτωση που ένα άτομο βρεθεί θετικό και θα πρέπει να εγκαταλείψει τον χώρο, πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα για τον τρόπο απομάκρυνσής του, λόγω της απαγόρευσης οδήγησης του ιδίου υπό την επήρεια ναρκωτικών, βάσει του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.
    • Η επιλογή που δίνεται στο άτομο να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ιατρού εντός τριών ημερών από την χρονική στιγμή που του ζητήθηκε το δείγμα, ουσιαστικά του δίνει το δικαίωμα παρακολούθησης του αγώνα μετά από χρήση ναρκωτικών. Κατά την άποψή μας, αυτό αποτελεί κενό στη νομοθεσία.
    • Δεν αναφέρεται στο άρθρο 28Β πως θα αντιμετωπίζονται τα άτομα που αρνούνται να δώσουν δείγμα.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο