08 – Απαγόρευση παρελάσεων και συγκεντρώσεων.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

(1) Αν η αρμόδια αρχή ή ο Αρχηγός Αστυνομίας εύλογα πιστεύει ότι λόγω ειδικών περιστάσεων που επικρατούν σε συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου ή στην Κύπρο γενικότερα, η επιβολή περιορισμών δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου δεν συνιστά αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των καταστάσεων που οι πιο πάνω ειδικές περιστάσεις δημιουργούν, και ότι με την πραγματοποίηση παρελάσεων ή συγκεντρώσεων θα απειλείτο η ύπαρξη της Δημοκρατίας, εισηγείται στον Υπουργό έκδοση διατάγματος απαγόρευσης παρελάσεων ή συγκεντρώσεων, ο οποίος θέτει την εισήγηση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δύναται να εκδώσει σχετικό διάταγμα.

(2) Το διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, απαγορεύει την πραγματοποίηση παρελάσεων ή συγκεντρώσεων σε οποιαδήποτε περιοχή της Δημοκρατίας για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τον ένα μήνα.

(3) Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ακυρωθούν ή διαφοροποιηθούν με την έκδοση νεότερου διατάγματος.

(4) Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο