03 – Ειδοποίηση για παρελάσεις και συγκεντρώσεις.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

(1) Οργανωτής που επιθυμεί ή προτίθεται να οργανώσει παρέλαση ή συγκέντρωση, αποστέλλει για τον σκοπό αυτό γραπτή ειδοποίηση στην αρμόδια αρχή.

(2) Η ειδοποίηση αποστέλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η παρέλαση ή η συγκέντρωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί.

(3) Στην ειδοποίηση που αποστέλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, αναφέρονται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανωτή, ο σκοπός, η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση ή η συγκέντρωση και η ώρα έναρξής της και ο χώρος ή το δρομολόγιο της παρέλασης ή της συγκέντρωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Η αρμόδια αρχή αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο της ειδοποίησης στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(5) (α) Αυθόρμητη συγκέντρωση για την οποία δεν έχει δοθεί γραπτή ειδοποίηση σύμφωνα με τον παρόν άρθρο, επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος ότι με την πραγματοποίηση της απειλείται η διασάλευση της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.
(β) Στην περίπτωση αυθόρμητης συγκέντρωσης, ο Αρχηγός της Αστυνομίας καλεί τους συμμετέχοντες να ορίσουν οργανωτή, εφόσον οι υφιστάμενες συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ δύναται να επιβάλει περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου.
(γ) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους επιβληθέντες περιορισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να προβεί στη διάλυση της συγκέντρωσης, κατόπιν προφορικής ή γραπτής διαταγής.

(6) Οι πρόνοιες των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται σε παρελάσεις ή συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται –
(α) για θρησκευτικούς, αθλητικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς·
(β) για σκοπούς εορτασμού εθνικών επετείων και εορτασμού της Πρωτομαγιάς·
(γ) από πολιτικά κόμματα ή Συντεχνίες εγγεγραμμένες δυνάμει του περί Συντεχνιών Νόμου.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο