07 – Αδικήματα.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

(1) Οργανωτής που παραλείπει να αποστείλει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 ειδοποίηση ή που διοργανώνει παρέλαση ή συγκέντρωση κατά τρόπο που διαφέρει ουσιωδώς από τον προβλεπόμενο στην ειδοποίηση, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή €2,000.

(2) Κάθε πρόσωπο που λαμβάνει μέρος σε παρέλαση ή συγκέντρωση που, εν γνώσει του, πραγματοποιείται κατά παράβαση περιορισμών που επιβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή €2,000.

(3) Αποτελεί υπεράσπιση για πρόσωπο κατηγορούμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου, αν αποδείξει ότι μη συμμόρφωση του με περιορισμούς που επέβαλε η αρμόδια αρχή ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, οφειλόταν σε λόγους ή περιστατικά πέραν του ελέγχου του.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο