02 – Ερμηνεία.

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή τοπικής διοίκησης στην περιοχή στην οποία βρίσκεται ο τόπος όπου θα λάβει χώρα η συγκέντρωση ή παρέλαση·

«αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, στις περιοχές που δεν εμπίπτουν στα όρια δήμου ή κοινότητας, σύμφωνα με τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο·

«Αρχηγός Αστυνομίας» περιλαμβάνει και αξιωματικό της αστυνομίας που εξουσιοδοτείται από αυτόν·

«αυθόρμητη συγκέντρωση» σημαίνει συγκέντρωση που πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή πρόσκληση, με αφορμή την επέλευση συγκεκριμένου αιφνίδιου ή απρόβλεπτου γεγονότος, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

«δημόσιος χώρος» περιλαμβάνει δρόμο, πλατεία, διάβαση, γέφυρα ή άλλο υπαίθριο χώρο, όπου κάθε φορά το κοινό έχει δικαίωμα ή ρητή ή εξυπακουόμενη άδεια εισόδου, είτε χωρίς όρους είτε με όρο πληρωμής, αλλά δεν περιλαμβάνει κτίριο·

«κινούμενη συγκέντρωση» σημαίνει συγκέντρωση η οποία πραγματοποιείται με μετακίνηση των συμμετεχόντων ή μέρους των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη διαδρομή·

«οργανωτής» σημαίνει σύλλογο, οργάνωση, πολιτικό κόμμα, σωματείο, συντεχνία, πρόσωπο ή πρόσωπα που διοργανώνουν συγκέντρωση ή παρέλαση·

«παρέλαση» σημαίνει παρέλαση είκοσι ή περισσότερων προσώπων σε δημόσιο χώρο, και περιλαμβάνει παρέλαση οχημάτων·

«συγκέντρωση» σημαίνει σταθερή ή κινούμενη συγκέντρωση είκοσι ή περισσότερων προσώπων σε δημόσιο χώρο, και περιλαμβάνει συγκέντρωση οχημάτων, που πραγματοποιείται για τον ίδιο σκοπό, ιδίως για από κοινού διαμαρτυρία, προβολή απόψεων, διατύπωση αιτημάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα ή λήψη σχετικών αποφάσεων·

«σταθερή συγκέντρωση» σημαίνει συγκέντρωση, της οποίας η έναρξη, η διάρκεια και η λήξη πραγματοποιούνται στον ίδιο δημόσιο χώρο·

«Υπεύθυνος Αξιωματικός» σημαίνει τον αξιωματικό της Αστυνομίας που ορίζεται ως σύνδεσμος της Αστυνομίας με τον οργανωτή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο