Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Μονάδα Φορολογικής Πολιτικής)

 1. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες,  ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024» και καλεί όλους να καταθέσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους που θα προσδώσουν αξία στο έργο της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, μέχρι τις 19/3/2024.
 2. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά την θέσπιση φορολογίας άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και στις ρυπογόνες βιομηχανίες.
 3. Την 1/3/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκαν οι φορολογίες που αφορούν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των φορολογιών καθώς και τα ανάλογα αντισταθμιστικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Οι διαφάνειες της παρουσίασης είναι προσβάσιμες στα συνοδευτικά έγγραφα.

 

Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας
Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα
Νομοσχέδιο
 • Υπό επεξεργασία
 • Αναρτήθηκε
  05 Μαρ 2024 @ 0:00
 • Ανοικτή σε σχόλια ως
  20 Μαρ 2024 @ 0:00
 • 13 σχόλια

3 Σχόλια

 1. Στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης, η οποία είναι και στόχος της Ε.Ε., κρίνονται ως κρίσιμες οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ο φόρος στα καύσιμα κίνησης στα πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Αναμένεται σημαντική άμβλυνση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας και ειδικότερα της συγκοινωνιακής φτώχειας και προτείνεται όπως γίνει ονομαστική αναφορά σε αυτή μέσα στο νομοσχέδιο. Σε συνάρτηση με το πιο πάνω, προτείνεται όπως ο φόρος άνθρακα στα καύσιμα κίνησης λειτουργήσει με τη μορφή levy, όπου τα έσοδα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και πέραν των αστικών κέντρων. Θα πρέπει ως ελάχιστη απαίτηση μαζί με τον φόρο άνθρακα στα καύσιμα κίνησης να δίνεται ικανοποιητική εναλλακτική με δημόσιες μεταφορές, σε πολύ χαμηλότερο κόστος από το υφιστάμενο – ιδανικά δωρεάν δημόσιες μεταφορές τουλάχιστον για τις ευάλωτες ομάδες.

 2. Το προσχέδιο του «περί της επιβολής φόρου άνθρακα σε ενεργειακά προϊόντα» νόμου του 2024 προτείνει την επιβολή φόρου άνθρακα «ενεργειακά προϊόντα» των κλάσεων 4, 6, 9, 13 και 17 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004, ήτοι:
  1. Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων
  2. Αμόλυβδη Βενζίνη (ίση ή μεγαλύτερη) 98 Οκτανίων
  3. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (Πετρέλαιο Κίνησης)
  4. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για άλλες χρήσεις
  5. Φωτιστικό Πετρέλαιο για άλλες χρήσεις
  6. Υγραέριο για άλλες χρήσεις
  Και εξαιρεί από την επιβολή φόρου άνθρακα:
  7. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται για θέρμανση (Πετρέλαιο Θέρμανσης)
  8. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς (Γεωργικό Πετρέλαιο)
  9. Φωτιστικό Πετρέλαιο για θέρμανση (Κηροζίνη)
  10. Υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (Autogas)
  11. Υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης (LPG Χύδην και σε Κυλίνδρους)
  Το προσχέδιο στην μορφή που μας έχει παρουσιαστεί δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού τουλάχιστον για τα προϊόντα που αφορούν άλλες χρήσεις ( 4, 5,6 ):
  1. Δεν υπάρχει υποδομή τεχνικού διαχωρισμού τους τόσο σε επίπεδο διαθέσιμου δεξαμενισμού όσο και σε επίπεδο διαθέσιμων τελωνειακών μετρητών.
  2. Δεν υπάρχει η δυνατότητα οι εταιρείες να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεταπωλητές τους αποθηκεύουν και διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά.
  3. Δεν υπάρχει η δυνατότητα οι εταιρείες να γνωρίζουν και να ελέγχουν την χρήση των εν λόγω προϊόντων από τους πελάτες τους.
  4. Δεν υπάρχει η δυνατότητα οι εταιρείες να ξεχωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τους πελάτες ανάλογα με το ενεργειακό τους προφίλ.
  5. Το κόστος μετατροπής και διαχείρισης τους είναι απαγορευτικό.
  6. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο Τελωνειακό πλαίσιο.

  Συγκεκριμένα:
  1. Στο άρθρο 5 αναφέρετε ότι «Το ποσό του φόρου άνθρακα που προκύπτει από τα άρθρα 4 και 5, θα διακανονιστεί ανάλογα στις εταιρείες πετρελαιοειδών, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τελωνείο καταστάσεις…».

  Οι εταιρείες πετρελαιοειδών είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πιο πάνω άρθρο μόνο για τα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων που βρίσκονται αποθηκευμένα στα πρατήρια πετρελαιοειδών ή κατέχονται από μεταπωλητές πετρελαιοειδών και εταιρείες πετρελαιοειδών όπως ορίζει το άρθρο 4 που αφορά την επιβολή φόρου άνθρακα στα καύσιμα κίνησης.

  Οι εταιρείες πετρελαιοειδών δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν, ούτε και είναι δίκαιο να του μετακυλήσουν, υποχρεώσεις που αφορούν την επιβολή φόρου άνθρακα σε ρυπογόνες βιομηχανίες καθώς:

  i) Δεν έχουν κανένα έλεγχο στα αποθέματα ή/και στις καταναλώσεις ενεργειακών προϊόντων των πελατών τους.

  ii) Δεν έχουν κανένα έλεγχο στα αποθέματα ή/και στις καταναλώσεις ενεργειακών προϊόντων των μεταπωλητών τους.

  iii) Δεν γνωρίζουν, ούτε έχουν τρόπο να γνωρίζουν ποιες βιομηχανίες είναι ρυπογόνες.

  iv) Οι πελάτες τους δεν έχουν καμία υποχρέωση να τους δηλώνουν στους προμηθευτές τους την συμπερίληψη τους ή μη στις ρυπογόνες βιομηχανίες.

  v) Δεν υπάρχει επίσημη κρατική βάση δεδομένων με τον κατάλογο των ρυπογόνων βιομηχανιών στην οποία να έχουν πρόσβαση οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

  Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως το άρθρο 5 περιορίσει τις πρόνοιες του στις υποχρεώσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών που απορρέουν μόνο από το άρθρο 4.

  2. Στο άρθρο 6(2) αναφέρετε ότι: «Εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής φόρου άνθρακα το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης … το οποίο χρησιμοποιείται ως πετρέλαιο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και που εμπίπτει στο ΣΕΔΕ.»

  Οι εταιρείες πετρελαιοειδών δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πιο πάνω άρθρο καθώς:

  i) Δεν γνωρίζουν, ούτε έχουν τρόπο να γνωρίζουν ποιες βιομηχανίες εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ.

  ii) Οι πελάτες τους δεν έχουν καμία υποχρέωση να τους δηλώνουν στους προμηθευτές τους την συμπερίληψη τους στο ΣΕΔΕ.

  iii) Δεν υπάρχει επίσημη κρατική βάση δεδομένων με τον κατάλογο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ στην οποία να έχουν πρόσβαση οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

  Το άρθρο 6(2) αναγκάζει τις εταιρείες πετρελαιοειδών στην δημιουργία και διαχείριση ξεχωριστού προϊόντος το οποίο θα χαρακτηριστεί ως «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και που εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ» για το οποίο:
  i) Θα χρειαστεί επένδυση σε χρόνο και χρήμα για την μετατροπή των υποδομών των εταιρειών τόσο σε τεχνικό όσο και σε και τεχνολογικό επίπεδο με την προσθήκη ξεχωριστών μετρητών για να μπορούν να διαχειριστούν το νέο προϊόν.

  ii) Θα χρειαστεί πλήρης θεσμοθέτηση του νέου προϊόντος από το Τελωνείο.

  Ως εκ τούτου προτείνουμε την διαγραφή του άρθρου 6(2).

  3. Στην ερμηνεία των «ενεργειακών προϊόντων» περιλαμβάνονται και τα προϊόντα της κλάσης 17 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004 δηλαδή υγραέριο για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις κλάσεις 15 και 16 (κίνησης και θέρμανσης).

  Οι εταιρείες πετρελαιοειδών με τις υφιστάμενες υποδομές δεν είναι σε θέση να ξεχωρίζουν το υγραέριο που διαθέτουν σε πελάτες τους και το οποίο αφορά άλλες χρήσεις (π.χ. για μαγείρεμα) από το υγραέριο θέρμανσης.

  Προς το παρόν οι πελάτες των εταιρειών σε χύδην υγραέριο θέρμανσης το υποδέχονται σε κοινές δεξαμενές με το υγραέριο για άλλες χρήσεις (π.χ. για μαγείρεμα) και το χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

  Είναι αδύνατον οι Εταιρείες Πετρελαιοειδών να γνωρίζουν την χρήση του εμφιαλωμένου υγραερίου από τους πελάτες τους.

  Ως εκ τούτου προτείνουμε να διαγραφεί η κλάση 17 από την ερμηνεία των ενεργειακών προϊόντων αφού:

  i) Προϋποθέτει τεράστιο κόστος στην δημιουργία υποδομών για την ξεχωριστή διαχείριση του προϊόντος της κλάσης 17 (χύδην και εμφιαλωμένο) τόσο σε επίπεδο Εταιρειών όσο και σε επίπεδο πελατών.

  ii) Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ανάγκες για υγραέριο κλάσης 17 αφορούν κυρίως την επισιτιστική και τουριστική βιομηχανία η εφαρμογή της προτεινόμενης οδηγίας δύναται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία ή ακόμα και στο κλείσιμο των καταλυμάτων που δεν θα μπορούν να συμμορφωθούν με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις σε θέματα υποδομών.

  iii) Δεν υπάρχει θεσμοθέτηση του προτεινόμενου προϊόντος από το Τελωνείο.

  4. Έχουμε παρατηρήσει ότι από τα ενεργειακά προϊόντα εξαιρούνται το βαρύ και ελαφρύ μαζούτ. Θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι εκτός από την ηλεκτροπαραγωγή οι εταιρείες διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε πελάτες τους και για άλλες χρήσεις ήτοι σε καθαριστήριά, θερμοκήπια, εργοστάσια ασφαλτικών κτλ.

  5. Θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι τα βιοκαυσίμα τα οποία βρίσκονται αναμεμειγμένα με τα καύσιμα κίνησης απαλλάσσονται από τον φόρο άνθρακα καθώς και να μας διευκρινίσετε χειρισμό τους στα συστήματα του Τελωνείου.

  6. Η τελωνειακή αποθήκη υγραερίου (VLPG) που οι εταιρείες αποθηκεύουν υγραέριο δεν είναι φορολογική (bonded) συνεπώς θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τον Τελωνειακό χειρισμό του φόρου άνθρακα για το υγραέριο.

  Καταληκτικά θα θέλαμε να ζητήσουμε μια δια ζώσης συνάντηση με τους εκπροσώπους του αρμόδιου Υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων και τους εκπροσώπους μας για να ανταλλάξουμε απόψεις ούτως ώστε να καταστεί το προσχέδιο νόμου εφαρμοστέο.

 3. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις του κράτους για υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και των στόχων που έχουν τεθεί για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εντούτοις, εκφράζει έντονες ανησυχίες για την εφαρμογή του εν λόγω νομοσχεδίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την εφαρμογή της πράσινης φορολογίας, επιβάλλοντας φόρο άνθρακα κίνησης και παραγωγής, θα υπάρξει σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, την οποία θα κληθούν στην τελική να καταβάλουν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, γενικότερα. Συγχρόνως, η ένταξη στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) των εκπομπών CO2 από την καύση καυσίμων σε κτίρια, οδικές μεταφορές και πρόσθετους φορείς (κυρίως μικρές βιομηχανίες που δεν καλύπτονται από το υπάρχον ΣΕΔΕ), σε συνδυασμό με το ήδη υψηλό κόστος ενέργειας, θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

  Η ΟΕΒ κρίνει ζωτικής σημασίας την υιοθέτηση αποτελεσματικών αντισταθμιστικών μέτρων, τα οποία θα συμβάλλουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων που θα επιφέρει η εφαρμογή της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΕΒ εισηγείται τη δημιουργία Εθνικού Ειδικού Ταμείου καθώς και την ετοιμασία ετήσιου πλάνου αντισταθμιστικών μέτρων, έτσι ώστε τα έσοδα που θα προκύπτουν από την είσπραξη του φόρου άνθρακα να αξιοποιούνται στοχευμένα και αποτελεσματικά σε μέτρα που θα αποτελέσουν κίνητρο για επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Τέλος, η ΟΕΒ είναι στη διάθεση του κράτους για να συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση των αντισταθμιστικών μέτρων που θα έχουν ουσιαστικό όφελος προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο