03 – Επιβολή και είσπραξη του φόρου άνθρακα και Φ.Π.Α.

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

(1) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει και εισπράττει φόρο άνθρακα πάνω στα ενεργειακά προϊόντα, το ύψος του οποίου καθορίζεται στα Παραρτήματα του Νόμου για τα έτη 2024 μέχρι 2033. Το ύψος του φόρου άνθρακα που καθορίζεται στα Παραρτήματα του Νόμου για το έτος 2033 θα συνεχίσει να επιβάλλεται και για τα επόμενα από αυτό έτη όπως καθορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

(2) Ο φόρος άνθρακα επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα έστω και εάν αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(3) Ο φόρος άνθρακα επιβάλλεται και εισπράττεται από την αρμόδια αρχή κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των ενεργειακών προϊόντων στη Δημοκρατία ταυτόχρονα με την επιβολή και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης έστω και εάν αυτά απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(4) Στα ενεργειακά προϊόντα που επιβαρύνονται με φόρο άνθρακα επιβάλλεται και εισπράττεται Φ.Π.Α.

Τέλος


3 Σχόλια

  1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Στον παρόντα νόμο απουσιάζει η κατάλληλη πρόνοια για τον τρόπο διαχείρισης των εισπραχθέντων τελών και ποιος είναι ό στόχος του νόμου.
    Επίσης θα πρέπει ξεκάθαρα να καθοριστεί πως θα επιτευχθεί ο στόχος δηλ. ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από τα εισπραχθέντα τέλη, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τους, να καθοριστεί μηχανισμός παρακολούθησης και διόρθωσης των δράσεων και επιπλέον να οριστεί χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και υπεύθυνος παρακολούθησης και διόρθωσης.
    Τέλος θα πρέπει να δημιουργηθεί Ειδικό Ταμείο για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση το οποίο θα διαχειρίζεται ορθολογικά τα έσοδα που προκύπτουν από την πράσινη φορολογία και θα εξυπηρετεί το σκοπό του παρόντα νόμου αλλά και όλων των νόμων που θα προκύψουν από την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Η πρακτική να καταλήγει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας εγκυμονεί κίνδυνους μη επίτευξης των στόχων της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης.

  2. Να προστεθεί εδάφιο το οποίο να καθορίζει ότι τα έσοδα που θα προκύπτουν από την επιβολή του φόρου άνθρακα θα αξιοποιούνται για εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων.

  3. Να προστεθεί εδάφιο στο οποίο να καθορίζει που θα καταβάλλεται ο φόρος άνθρακας που θα εισπράττεται. Εισήγηση της ΟΕΒ είναι η δημιουργία Εθνικού Ειδικού Ταμείου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο