06 – Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του φόρου άνθρακα

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

(1) Εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής φόρου άνθρακα το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης της κλάσης 6 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004 όπως εκάστοτε τροποποιείται, το οποίο είναι χρωματισμένο και ιχνηθετημένο ως ναυτιλιακό πετρέλαιο και χρησιμοποιείται:

(i) για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας όπως αυτή καθορίζεται στο  άρθρο 44(1)(β) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004, και

(ii) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο         44(1)(γ) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004.

 

(2) Εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής φόρου άνθρακα το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης της κλάσης 9, 13 και 17 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004 όπως εκάστοτε τροποποιείται, το οποίο χρησιμοποιείται ως πετρέλαιο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και που εμπίπτει στο ΣΕΔΕ.

Τέλος


4 Σχόλια

  1. Γεωγραφική ασάφεια: Είναι ανέφικτη η εξαίρεση του ναυτιλιακού καυσίμου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά εντός των χωρικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένης της απρόβλεπτης φύσης των θαλάσσιων οδών και προορισμών, δεν μπορούμε πάντα να προβλέψουμε ή να ελέγξουμε τον επόμενο λιμένα κατάπλου, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται εντός της ΕΕ ή όχι. Για μεγαλύτερη σαφήνεια, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η εξαίρεση ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο καύσης του και υποβάλλουμε την πιο κάτω εισηγητική πρόταση για τροποποίηση –
    6. (1)(i) για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα εκτός ή εντός της Κοινότητας από σκάφη που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές μεταφορές.

  2. πρέπει να ενσωματωθεί ορισμός του ‘ναυτιλιακού καυσίμου’ και υποβάλλουμε την πιο κάτω εισηγητική πρόταση για τροποποίηση:
    Εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής φόρου άνθρακα το ναυτιλιακό καύσιμο εσωτερικής καύσης της κλάσης 6 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004 όπως εκάστοτε τροποποιείται, το οποίο είναι χρωματισμένο και ιχνηθετημένο ως ναυτιλιακό καύσιμο και χρησιμοποιείται

  3. Να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής φόρου άνθρακα «βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης» ως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία ’’Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022 (106(I)/2022).

  4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής φόρου άνθρακα «βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης» ως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία ’’Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022 (106(I)/2022)’’.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο