02 – Ερμηνεία

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

«ενεργειακά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα των κλάσεων 4, 6, 9, 13 και 17 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004 όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Φ.Π.Α.» σημαίνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που επιβάλλεται σύμφωνα με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2000, όπως εκάστοτε ισχύει·

«εκπομπές» σημαίνει την απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από πηγές µιας εγκατάστασης·

«Εγκατάσταση» σημαίνει οποιαδήποτε σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται μία ή περισσότερες δραστηριότητες απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ των Νόμων 2011 μέχρι 2020, «Οι περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμοι του 2011 μέχρι 2020», Ν. (110(I)/2011), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες άμεσα σχετιζόμενες με αυτές, οι οποίες συνδέονται, τεχνικώς, με τις διεξαγόμενες δραστηριότητες στο συγκεκριμένο τόπο και θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση, όπως καλύπτεται από τους εν λόγω Νόμους.
Δεν περιλαμβάνεται για τις άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ των εν λόγω Νόμων, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εγκατάσταση λαμβάνει οποιαδήποτε τύπου εξαίρεση.

«Ρυπογόνες Βιομηχανίες» είναι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή των Νόμων 2011 μέχρι 2020, «Οι περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμοι του 2011 μέχρι 2020, Ν. (110(I)/2011)·

«ΣΕΔΕ» σημαίνει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003.

(2) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο Αρ. 91(Ι)/2004 καθώς και από τον Νόμο που προβλέπει για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και για συναφή θέματα Ν. 110(Ι)/2011 εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

Τέλος


3 Σχόλια

  1. Έχουμε διαπιστώσει ότι το Νομοσχέδιο δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες καυσίμων πλοίων, όπως Πετρέλαιο Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Θείο (VLSFO), Πετρέλαιο Υψηλής Περιεκτικότητας σε Θείο (HSFO), Marine Gas Oil (MGO), Βιοκαύσιμα κ.τ.λπ. Υπάρχει κάποια εξήγηση?

  2. πρέπει να ενσωματωθεί ορισμός του ναυτιλιακού καυσίμου

  3. Ο ορισμός «ρυπογόνες βιομηχανίες» δεν είναι κατανοητό ποιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αφορά. Ειδικά η φράση στον ορισμό «οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση» είναι αόριστη και γενική. Συνεπώς θα πρέπει να αποδοθεί πιο ξεκάθαρος ορισμός.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο