19 – Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις λέξεις «του παρόντος Νόμου», της φράσης «ή παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ασφαλείας ως αναφέρονται στο άρθρο 4(2) χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη από το παρόντα Νόμο, άδεια.».

(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 1 των λέξεων «χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 άδεια» στην πρώτη γραμμή, από τις ακόλουθες λέξεις «ή παρέχει ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας με οποιοδήποτε τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου» ·

(γ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου 1 των λέξεων «άρθρου 10» στην πρώτη γραμμή, από τις λέξεις «παρόντος Νόμου»·

(δ) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου 1 της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ), ως ακολούθως:

«(στ) – Παρέχει οποιαδήποτε εκπαίδευση φυλάκων, χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη από το παρόντα Νόμο, άδεια εκπαίδευσης φυλάκων».

(ε) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέο εδαφίου 1Α, μετά το εδάφιο 1:

«(1Α) – Πρόσωπο που αναθέτει σε μη αδειούχα πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 4(2) του Νόμου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

(στ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου 1Β, μετά το εδάφιο 1Α:

«1Β – Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δέχεται υπηρεσίες ασφαλείας από πρόσωπο που δεν έχει άδεια παροχής υπηρεσιών ή δεν έχει άδεια για παροχή της παρεχόμενης υπηρεσίας ασφαλείας ή χωρίς ενυπόγραφη συμφωνία παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές».

(ζ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου 1Γ, μετά το εδάφιο 1Β:

«1Γ – Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει αδικήματα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τα οποία θα ρυθμίζονται εξωδίκως και σύμφωνα με τον «Πέρι Εξωδίκου Αδικημάτων Νόμου»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο