17 – Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α), του εδαφίου 1, αμέσως μετά τις λέξεις «λειτουργίας του » της φράσης «εφόσον πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών φύλαξης».
(β) Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου 1:

«Νοείται ότι τα οχήματα που εκτελούν καθήκοντα περιπόλου, δύναται να φέρουν συσκευές φωτεινής προειδοποίησης χρώματος πορτοκαλί.».

(γ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου 1, από την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«μεριμνά ώστε οι φύλακες να μη χρησιμοποιούν ρόπαλα, εκτός από αυτά που έτυχαν της έγκρισης του Αρχηγού. Ο Αρχηγός δύναται να εγκρίνει τη χρήση αλεξίσφαιρων γιλέκων, προστατευτικών κρανών ή οποιονδήποτε άλλων οργάνων, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.».

(δ) Με την διαγραφή της παραγράφου (ζ) στο εδάφιο 1 και την αντικατάστασή της από την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ):

«(ζ) μεριμνά ώστε να μη χρησιμοποιούνται μέσα και μέθοδοι δυνάμενες να προκαλέσουν ζημιά, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους, ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση εκπαιδευμένων σκύλων για σκοπούς ιχνηλασίας ή/και ανίχνευσης, επιτρέπεται νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες του «Περί Σκύλων Νόμου» Ν. 184 (Ι) 2002 και άλλων σχετικών νομοθεσιών. Η χρήση ελεύθερα κινούμενων σκύλων επιτρέπεται μόνο στο εσωτερικό των φυλασσόμενων κτιρίων ή σε περίκλειστους χώρους, νοουμένου ότι δίνεται επαρκής προειδοποίηση με την τοποθέτηση σε περίοπτα σημεία προειδοποιητικών πινακίδων»

(ε) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (θ) της παραγράφου 1 (πρώτη γραμμή) των λέξεων «με φύλακες» με τη λέξη «φύλαξης»

(ζ) Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά την παράγραφο (θ) του εδαφίου 1:

«Νοείται ότι το κεντρικό γραφείο λειτουργεί σε οποιοδήποτε υποστατικό, πλην κατοικίας.».

(η) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (κ) αμέσως μετά την παράγραφο (ι) του εδαφίου 1:

«Να διατηρεί επικαιροποιημένο μητρώο με όλους του φύλακες που εργοδοτεί, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία τους, οι ημερομηνίες και τα ωράρια εργασίας τους, καθώς και οι χώροι που καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας».

(θ) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (λ) αμέσως μετά τη νέα παράγραφο (κ) του εδαφίου 1:

«Παραδίδει άμεσα σε αστυνομικό, τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τα στοιχεία των ιδιωτικών φυλάκων του, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με έκαστη παρεχόμενη προς το εν λόγω πρόσωπο υπηρεσία».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο