05 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο 1, αμέσως μετά τις λέξεις «ιδιώτη φύλακα» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους.».

(β) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 2, αμέσως μετά τις λέξεις «θα εργοδοτηθεί» (τέταρτη γραμμή) και του σημείου στίξης «.», των λέξεων «Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, υποβάλλει πλήρη στοιχεία για το νέο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο θα εργοδοτηθεί.».

(γ) Με την προσθήκη μετά το τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου 2, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι ένας φύλακας δεν μπορεί να εργοδοτείται από πέραν του ενός ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας την ίδια χρονική περίοδο.»

(δ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου 2 των λέξεων «προκειμένου περί Ιδιώτη φύλακα», με τις λέξεις «ως φύλακας».

(ε) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε), της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από μέρους του αιτητή οποιονδήποτε έγγραφο ή δεν παρασχεθεί πληροφορία η οποία έχει απαιτηθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ή αν μετά την εξέταση της αίτησης δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος έκδοσης της άδειας εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η αίτηση θα ακυρώνεται χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση επιστροφής χρημάτων.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο