10 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων 1, 2 και 3 από τα ακόλουθα νέα τρία εδάφια:

« 1. Η άδεια που χορηγείται σε ιδιώτη φύλακα ισχύει για περίοδο τριών ετών από της εκδόσεως της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία με την υποβολή αίτησης τουλάχιστον 15 ημερών πριν από τη λήξη της άδειας και την καταβολή των καθοριζομένων τελών υποβολής αίτησης και έκδοσης νέας άδειας.

2. Η άδεια που χορηγείται σε φύλακα ισχύει για περίοδο τριών ετών από της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία με υποβολή αίτησης τουλάχιστον 15 μέρες πριν από τη λήξη της άδειας και την καταβολή των καθοριζομένων τελών υποβολής αίτησης και έκδοσης νέας άδειας.

3. Η άδεια που χορηγείται για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ισχύει για περίοδο δυο ετών από της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά έτος με την υποβολή αίτησης τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της άδειας και την καταβολή των καθοριζομένων τελών υποβολής αίτησης και έκδοσης ανανεωμένης άδειας.».

(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο 2, των ακόλουθων τριών νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, εκδίδεται αφού υποδειχθεί συγκεκριμένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας όπου θα εργοδοτηθεί ο φύλακας και εκδίδεται ταυτόχρονα και σχετική επαγγελματική ταυτότητα, αφού καταβληθούν τα προβλεπόμενα τέλη.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που φύλακας επιθυμεί να εργοδοτηθεί από άλλο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, υποβάλλει αίτηση αλλαγής εργοδότη και εκδίδεται μόνο νέα επαγγελματική ταυτότητα αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος, το οποίο καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού.

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η άδεια φύλακα θα λήγει με τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών, από την έκδοση της, ανεξάρτητα αν εντός της πενταετίας έχει εκδοθεί αριθμός επαγγελματικών ταυτοτήτων».

(γ) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης που βρίσκεται αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ε) του εδαφίου 13(4) ως ακολούθως:

«Νοείται ότι, στην απορριπτική επιστολή ή στην επιστολή ανάκλησης της άδειας που αποστέλλεται από τον Αρχηγό προς τον αιτητή, δέον να καταγράφεται ότι η αίτηση απορρίπτεται ή η άδεια ανακαλείται βάσει πληροφοριών οι οποίες δεν μπορούν να αποκαλυφθούν, αυτός δεν κρίνεται κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας του κράτους».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο