02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως;

(α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «ιδιώτης φύλακας», αμέσως μετά τις λέξεις «του παρόντος νόμου» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «και δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους (α) (β) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4»

(β) Με την αντικατάσταση του ορισμού «Φύλακας» με τον ακόλουθο νέο ορισμό του:

«Φύλακας» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10, και κατέχει άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει:
(i) άδεια φρουρού ασφαλείας, για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ζ), (θ), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), και (ιστ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4,
(ii) άδεια τεχνικού ασφαλείας, για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (στ), και (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 4,
(iii) άδεια ιδιώτη ερευνητή, για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.
(iv) Άδεια χρηματαποστόλου για την παροχή της υπηρεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο (ιβ)του εδαφίου (2) του άρθρου 4.
(γ) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών:
«Άδεια εκπαιδευτή, σημαίνει την άδεια που εκδίδει ο Αρχηγός σε φυσικό πρόσωπο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει κατά καιρούς ο Αρχηγός και έχει κριθεί ικανό να παρέχει εκπαίδευση σε φύλακες (ιδιώτες φύλακες)».

«Εκπαιδευτής», σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια εκπαιδευτή.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο