03 – Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου 2 της λέξης «προστασία», με τις λέξεις «προσωπική ασφάλεια»

(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο 2, αμέσως μετά την παράγραφο (ιδ), των νέων παραγράφων (ιε) και (ιστ) ως ακολούθως:

«(ιε) είσοδος ελέγχου, έλεγχος εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εγκαταστάσεων και περιμετρική επιτήρηση και έλεγχος εγκαταστάσεων οι οποίες καθορίζονται από τον Υπουργό με σχετικό διάταγμα.».

«(ιστ) έλεγχος προσώπων, αποσκευών και αντικειμένων σε χώρους κρατικών κτιρίων και κτιρίων κρατικών οργανισμών, τμημάτων και υπηρεσιών, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων».

(γ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 2, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των εδαφίων (ζ), (ιγ), (ιε) και (ιστ) του παρόντος άρθρου, κάθε φύλακας δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να διενεργεί έρευνα ή / και επιθεώρηση προσώπου που εισέρχεται ή εξέρχεται στους χώρους ευθύνης του.»

(δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (ιβ) του άρθρου 4 με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(ιβ) χρήση και διάθεση θωρακισμένων οχημάτων για σκοπούς χρηματαποστολής ή μεταφοράς άλλων πολύτιμων αντικειμένων».

(ε) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο 3 (πρώτη γραμμή) των λέξεων «οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), και (θ)» με τις λέξεις «την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου 2.»

(στ) Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης μετά το τέλος του εδαφίου 3:

«Νοείται ότι, ο ιδιώτης φύλακας ενεργεί ως αυτοεργοδοτούμενος και απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή να εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.»

(ζ) Με τη διαγραφή από το άρθρο 4(2)(ε), αμέσως μετά τη λέξη «συναγερμού και του σημείου στίξης «,», των λέξεων «πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας , πυρόσβεσης».

(η) Με τη διαγραφή της παραγράφου (η) του εδαφίου (2) του άρθρου

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο