14 – Προσθήκη νέου άρθρου 16Α – «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Με την προσθήκη στο κείμενο του βασικού νόμου, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α:

«16Α.- (1) Οι εκπαιδεύσεις των φυλάκων και ιδιωτών φυλάκων θα παρέχονται από εκπαιδευτές που θα έχουν εξασφαλίσει άδεια εκπαιδευτή από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Η άδεια εκπαιδευτή ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών από της εκδόσεως της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους.

(3) Η άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτή δύναται να ανακληθεί ή να μην ανανεωθεί από τον Αρχηγό όταν διαπιστωθεί ότι ο εκπαιδευτής αυτός δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης που παρέχει».

Νοείται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση άδειας εκπαιδευτή είναι το πρόσωπο που αιτείται για απόκτηση τέτοιας άδειας να τηρεί τις προϋποθέσεις για έκδοση άδειας ιδιώτη φύλακα σύμφωνα με τον παρόν Νόμο».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο