15 – Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο 1 (τρίτη γραμμή), αμέσως μετά από τις λέξεις «εποπτεία και έλεγχο οποιουδήποτε», της λέξης «Αστυνομικού» και του σημείου στίξης «,»·

(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αμέσως μετά τις λέξεις «λογαριασμούς του» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών ζητηθούν».

(γ) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (2), της ακόλουθης νέας παραγράφου 2(Α):

«2(Α) – Κάθε ιδιώτης φύλακας οφείλει να υποβάλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, κάθε έτος κατά το μήνα αδειοδότησης του, ετήσια έκθεση όπου αναφέρει τα στοιχεία του κάθε εργοδότη καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο του πρόσφερε υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας και άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από τον Αρχηγό. Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται να ζητήσει την υποβολή καταλόγων δραστηριοτήτων των ιδιωτών φυλάκων».

Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την διαγραφή στην παράγραφο (α) των λέξεων «ή σε μέλος του προσωπικού».

(β) Με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη στη δεύτερη γραμμή της λέξης «Δ» αμέσως μετά τις λέξεις «πυροβόλου όπλου κατηγορίας», με τη λέξη «Γ8» και τη διαγραφή αμέσως μετά τις λέξεις «δυνάμει του περί» στην δεύτερη γραμμή, των λέξεων «Απόκτησης, Κατοχής, Μεταφοράς και Εισαγωγής».

(γ) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας δεύτερης επιφύλαξης αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (β):

«Νοείται ότι, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φύλακα ή ιδιώτη φύλακα σε πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια απόκτησης, κατοχής ή μεταφοράς πυροβόλου όπλου ή πυρομαχικών της κατηγορίας Β2 ή Β3, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 4(2) του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων νόμου, όπως έχει εκάστοτε αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο