06 – Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου 1, (δεύτερη γραμμή) αμέσως μετά τις λέξεις «το 18ο έτος της ηλικίας του» της λέξης «και», και την προσθήκη αμέσως μετά των λέξεων «ή η ηλικία του δεν υπερβαίνει το εκάστοτε θεσμοθετημένο όριο συνταξιοδότησης, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικές Ασφαλίσεις και» και με την αντικατάσταση των λέξεων «εκτός αν αυτός έχει απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν αφορούν λόγους υγείας οι οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του φύλακα ή του Ιδιώτη φύλακα» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης τους δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας.».

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο xiii στην παράγραφο (β) του εδαφίου 1, της υποπαραγράφου (xiv):

«(xiv) αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο του 2000 και στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2021 (Ν. 115(I)/2021), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται».

(γ) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (θ) αμέσως μετά την παράγραφο (η) του εδαφίου 1:

«(θ) δεν κατέχει Πιστοποιητικό Επιτυχίας σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ΚΕΠΑ) για Μετανάστες και Αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο, σύμφωνα με το Νόμο που τροποποιεί τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο 143(Ι) του 2009.

(δ) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη νέα παράγραφο (θ), της νέας παραγράφου (ι):
«έχει καταδικαστεί τα τελευταία τρία (3) χρόνια για οποιοδήποτε αδίκημα του συγκεκριμένου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.».

(ε) Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά το εδάφιο 2:

«Νοείται ότι, η εκπαίδευση και προφορική ή / και γραπτή εξέταση, διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο