04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 5 «Κατηγορίες ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας», και την μετονομασία του σε «Κατηγορίες Αδειών Γραφείων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας».

(β) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (α), (β) και (γ) με τα ακόλουθα νέα εδάφια:

«Οι Άδειες των Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είναι:

(α) Άδεια Γραφείου που Παρέχει τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α),(β),(γ),(δ),(ζ),(θ),(ια),(ιβ),(ιγ),(ιδ),(ιε) και (ιστ), του εδαφίου (2), του άρθρου 4, θα καλείται Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας,

(β) Άδεια Γραφείου που Παρέχει τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους, (ε), (στ) και (η), του εδαφίου (2), του άρθρου 4, θα καλείται Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσεως,

(γ) Άδεια Γραφείου που Παρέχει τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο (ι), του εδαφίου (2), του άρθρου 4, θα καλείται Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Έρευνας»

(γ) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (γ), της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι ένα γραφείο μπορεί ταυτόχρονα να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, αναλόγως των υπηρεσιών που προσφέρει, νοουμένου ότι έχει καταβάλει τα αντίστοιχα τέλη που έχουν καθορισθεί για κάθε κατηγορία».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής»
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο