10 – Κατάργηση Κανονισμών

Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη Διάγνωση In Vitro) Κανονισμοί του 2003 έως 2012, Καταργούνται.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Ενώ η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών είναι θεμιτή, εισηγούμαστε επιπρόσθετες πρόνοιες στον κανονισμό 10, οι οποίες θα παραθέτουν μεταβατικές διατάξεις για οποιεσδήποτε υφιστάμενες αξιολογήσεις των επιδόσεων και θα περιορίζουν την εφαρμογή των αδικημάτων και μέτρων επιβολής σε σχέση με παλαιά τεχνολογικά προϊόντα (“legacy devices”) όπου αυτό αρμόζει.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο