08 – Έκδοση Διαταγμάτων

Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία δύναται να καθορίζουν:

(α) χωρίς επηρεασμό του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746, τη θέση σε χρήση για ειδικές κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σχετικά με τα κριτήρια και προϋποθέσεις·

(β) Βάσει του άρθρο 24(9) για τον καθορισμό των τεχνολογικών προϊόντων, των κατηγοριών ή των ομάδων τεχνολογικών προϊόντων που θα πρέπει οι μονάδες υγείας και οι επαγγελματίες υγείας να αποθηκεύουν και να διατηρούν, με ηλεκτρονικά μέσα, τα UDI των τεχνολογικών προϊόντων τα οποία έχουν προμηθευτεί·

(γ) βάσει του άρθρο 63 για τον καθορισμό πρόσθετων μέτρων για διενέργεια κλινικής έρευνα επί—

i. πρόσωπα που εκτελούν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία,

ii. πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους,

iii. πρόσωπα τα οποία, λόγω δικαστικής απόφασης, δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε κλινικές έρευνες,

iv. πρόσωπα που ζουν σε ιδρύματα.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Ενώ ο κατάλογος των δυνητικών διαταγμάτων ευθυγραμμίζεται με τις πρόνοιες του EU IVDR, περαιτέρω νομοθεσία σε σχέση με τις γενετικές δοκιμές (“genetic testing”) σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού θα μπορούσε να αξιολογηθεί.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο