05 – Αδικήματα

Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 52 και 53 των περί των βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013, οικονομικοί φορείς, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, χορηγός κλινικής έρευνας ή οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις—

(α) των άρθρων 5-8, 10-21, και 22 του Κεφαλαίου ΙΙ, με τίτλο «Διάθεση στην αγορά και θέση σε χρήση τεχνολογικών προϊόντων, υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, Επανεπεξεργασία, Σήμανση CE, Ελεύθερη Κυκλοφορία»,

(β) των άρθρων 24, 26, 28 και 29 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, με τίτλο «Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των τεχνολογικών προϊόντων, Καταχώριση των τεχνολογικών προϊόντων και των οικονομικών φορέων, Περίληψη των χαρακτηριστικών ασφάλειας και των κλινικών επιδόσεων, Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντων»,

(γ) των άρθρων 32-34, 38, 42 και 45 του Κεφαλαίου IV με τίτλο «Κοινοποιημένοι Οργανισμοί»,

(δ) των άρθρων 57-62, 64, 66, 68, 70-71, 73-75 και 76 του Κεφαλαίου VI  με τίτλο «Κλινική Αξιολόγηση και Κλινικές Έρευνες»,

(ε) των άρθρων 78, 80-85, 88-89 και 92 του Κεφαλαίου VII με τίτλο» Εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά, Επαγρύπνηση και Εποπτεία της αγοράς»,

(στ) του άρθρου 110 του Κεφαλαίου X, με τίτλο «Τελικές Διατάξεις»,

του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/746, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται —

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές· και

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

 1. Οι προτεινόμενες ποινές για μη συμμόρφωση με το EU IVDR σύμφωνα με το Άρθρο 106 του Κανονισμού θα μπορούσαν να επωφεληθούν από:
  – Διακρίσεις μεταξύ του ποιος φορέας στην αλυσίδα εφοδιασμού (actor in the supply chain) ευθύνεται και για ποια αδικήματα
  – Άμεσα μέτρα πριν την επιβολή οποιωνδήποτε ποινικών μέτρων, όπως ειδοποιήσεις αναστολής για την αφαίρεση από την αγορά ή τον περιορισμό (quarantine) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπου αυτό είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και μέτρα έρευνας και κατάσχεσης για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων για συνεπακόλουθες διώξεις
  – Ένα κατάλληλο μηχανισμό ενστάσεων, κατάλληλο για τέτοιες ειδοποιήσεις αναστολής
  – Αδικήματα που εκτείνονται πέραν των συγκεκριμένων προνοιών του EU IVDR για να περιλαμβάνουν θέματα όπως την παραποίηση αρχείων και εγγράφων, κακή χρήση (misuse) πληροφοριών του προϊόντος, εμπορικά σήματα και διανοητική ιδιοκτησία που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν ασθενείς και επαγγελματίες χρήστες, και την παρεμπόδιση εξουσιοδοτημένων λειτουργών και/ή μέτρων επιβολής.

  Επίσης, δεδομένου ότι το EU IVDR έχει εισαγάγει νέες προϋποθέσεις για μονάδες υγείας (“health institutions”), θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά σε αυτές στις πρόνοιες του κανονισμού περί αδικημάτων, προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας ότι οι δραστηριότητές τους ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρο 5 του EU IVDR.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο