10 – Κατάργηση Κανονισμών

Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών—

(α) οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισμοί του 2003 έως 2009, και

(β) οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατρικά Βοηθήματα) Κανονισμοί του 2003 έως 2009

καταρφούνται.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο