09 – Έναρξη της Ισχύος

Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Οι παρόντες Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο