03 – Καθορισμός αρμόδιας αρχής

Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 καθορίζεται ο Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και οποιονδήποτε λειτουργό της εν λόγω Υπηρεσίας ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτόν να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του.

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή ενεργεί ως ορίζουσα για του κοινοποιημένους οργανισμούς αρχή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (EE) 2017/745.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο