06 – Ιεραρχική Προσφυγή

Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

(1) Η απόφαση της  αρμόδιας αρχής να εκτιμήσει ότι η κλινική έρευνα για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 70(1) και 78(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ή ότι ο φάκελος της αίτηση δεν είναι πλήρης, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υγείας, η οποία ασκείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που ο χορηγός λαμβάνει γνώση της απόφασης.

(2) Η απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο