02 – Ερμηνεία

Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Στους παρόντες Κανονισμούς —

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/EΚ, του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο