07 – Κοινοποίηση Τεχνολογικών Προϊόντων

Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Κάθε εισαγωγέας ή διανομέας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, οφείλει να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή, σε ηλεκτρονική μορφή, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και κατάλογο με όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διαθέτει στην Κυπριακή αγορά.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο