04 – Επίσημες Γλώσσες

Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

Οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης που είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 είναι η Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα.

Νοείται ότι οι πληροφορίες που —

(α) συνοδεύουν το τεχνολογικό προϊόν, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα 23.4 με τίτλο «Πληροφορίες στις Οδηγίες Χρήσης», για προϊόντα που προορίζονται για χρήση από μη επαγγελματίες της υγείας,

(β) παρέχονται στον συμμετέχοντα σε κλινική έρευνα ή στο νομίμως ορισμένο εκπρόσωπο του, σύμφωνα με τα άρθρα 63(2), 63(3) 64(1)(β), 65(β),

(γ) παρέχονται στην περίληψη της κλινικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 77(5) 2η παράγραφος,

(δ) παρέχονται στην ειδοποίηση ασφάλειας κατά τη χρήση τεχνολογικού προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 89(8), η οποία απευθύνεται σε μη επαγγελματίες υγείας,

του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, θα πρέπει να παρέχονται απαραίτητα και στην Ελληνική γλώσσα.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο