10 – Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο